רישום לקורסי בחירה בשיטת המכרז (בידינג)

הרישום לקורסים הינו שנתי ומתקיים בשיטת המכרז (bidding) – תהליך רישום שבו הסטודנט רושם את העדפותיו ולקורסים בשיטת "המכירה הפומבית".

להלן מפורטים העקרונות והכללים שלפיהם יפעל הסטודנט בעת הרשמה לקורסי הבחירה בתכנית.

רישום לקורסי בחירה בשיטת המכרז (בידינג)

 

עקרונות כללים:

המכרז הוא שנתי – על הסטודנט לבנות באמצעותו את תכנית לימודיו כך שישלים את כל חובותיו לאותה שנה.

המכרז הוא שוויוני – לכל הסטודנטים תנאים שווים להתקבל לכל קורס בחירה המוצע באותה שנה.

המכרז מוגבל בזמן – על הסטודנט לעמוד בלוחות הזמנים של המכרז. אי- עמידה בזמנים שנקבעו יגרום לשיבוץ הסטודנט בקורסים שנותרו פתוחים לשיבוץ.

לכל שיעור יכול להיות מספר מקסימום של סטודנטים שיכולים ללמוד בו. המספר יפורסם באופן ברור לפני תחילת המכרז.

למכרז שני סבבים.

המכרז יתקיים בדרך כלל במהלך חודש ספטמבר כדי שיסתיים לפני ראש השנה.

 

תהליך המכרז:

המכרז בהתאם יערך על פי השלבים הבאים:

שלב  ראשון: פרסום סילבוסים מלאים של הקורסים לשנת הלימודים הרלוונטית, שמות המרצים ומועדי השיעורים השונים באתר התכנית.

שלב שני: פרסום טופס בחירה ולוח זמנים להחזרתו למזכירות התכנית.

שלב שלישי: פרסום תוצאות הסבב הראשון של המכרז ובו השיעורים שכל סטודנט זכה במכרז ורשימת השיעורים שנותרו פתוחים לסבב שני עם מספר המקומות הפנוי בכל שיעור.

שלב רביעי: פרסום טופס בחירה ולוח זמנים להחזרתו למזכירות התכנית. בשלב זה יוכלו הסטודנטים להירשם על בסיס מקום פנוי בלבד.

שלב חמישי: פרסום סופי של שיבוץ הסטודנטים לקורסים.

 

הקצאת נקודות

חישוב סך הנקודות העומדות לזכותו של כל סטודנט ייעשה כדלקמן:

בכל סבב, כל סטודנט יוכל להשתמש בכמות נקודות המחושבת לפי 100 נק' בעבור כל קורס שהוא חייב בו. לפיכך, מאחר ובסבב הראשון כל סטודנט חייב להירשם ל-5 קורסים, יעמדו לרשותו 500 נקודות.

בהתאם לכך, בסבב השני יוכל כל סטודנט להשתמש במספר נקודות השווה ל- 100 כפול מספר הקורסים שנותרו לו להשלמת חובותיו.

לדוגמא, אם לאחר הסבב הראשון הסתבר שהסטודנט התקבל לשני קורסים אותם העדיף, הוא יוכל להשתמש ב- 300 נקודות בסבב השני של המכרז.

 

כללי הקצאת הנקודות לקורסים

באמצעות הנקודות שהועמדו לרשותו רשאי כל סטודנט להקצות נקודות לכל קורס העומד לבחירה שבו הוא מעוניין להשתתף:

ההקצאה המינימאלית לכל קורס הינה 5 נק'.

מותר להקצות 0 נקודות לכל קורס שבו מכסת הסטודנטים איננה מוגבלת.

אין להקצות נקודות לקורסים שמועד הוראתם חופף.

לא יתקבלו ביטולי הרשמה לקורסים או שינויים לאחר פרסום טופס הבחירה או לאחר השיבוץ הסופי.

 

המכרז

מספר התלמידים שישובצו לקורס מסוים יוגבל על פי מכסת המקומות שנקבעה לקורס זה. בקשות השיבוץ של כל התלמידים שהשתתפו ב"מכרז" בסבב מסוים ידורגו על פי גובה הניקוד, כך שהשיבוץ ייעשה מהניקוד הגבוה ביותר לניקוד הנמוך ביותר. יועדפו בשיבוץ התלמידים שהקצו את מספר הנקודות הגבוה ביותר עבור הרישום לאותו קורס. במקרים בהם הקצה יותר מתלמיד אחד ניקוד זהה לניקוד הסגירה בקורס מסוים, תתבצע הגרלה שתקבע באופן אקראי את המתקבל לקורס.

המכרז מתבצע למחרת היום האחרון להגשת הטפסים בכל סבב.

לוח הזמנים לכל סבב יפורסם באתר התכנית וישלח במייל לכל הסטודנטים הרשאים להירשם.

תלמיד יתקבל לקורס רק אם עמד בדרישות הקדם שלו (כפי שמפורטות בסילבוס).

הפתיחה של חלק מהקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים. הודעה על סגירת קורס בו מספר הנרשמים קטן מהמינימום הנדרש, יכולה להיעשות לקראת כל סבב.

 

רשאים להירשם

כל הסטודנטים שעמדו בכל החובות של שנת הלימודים הראשונה לתכנית.

כל הסטודנטים ששילמו במועד את התשלום האחרון שלו התחייבו כאשר נרשמו לתכנית. לצורך כך, בשנת הלימודים הנוכחית,  בסבב השני של המכרז, יצרף כל סטודנט לטופס הרישום לקורסים צילום של הוכחת התשלום שנקבעה ל - 19 לספטמבר 2011.

סטודנט שלא ישלם בזמן את התשלום הרלוונטי בהתאם להתחייבותו המקורית – הרשמתו לכלל הקורסים תתבטל בסבב ב' והמקומות שהוקצו לו בסבב הראשון יפתחו עבור נרשמים חדשים.

 

טיפול בבקשות חריגות

ככלל, בפקולטה אין ערעורים הנוגעים לקורסי בחירה.

לאחר פרסום התוצאות הסופיות, הנהלת התכנית תטפל בבקשות חריגות ובערעורים על תוצאות הרישום באופן מבוקר רק במקרים שבהן תוצאות הרישום מונעות מסטודנט לסיים את חובותיו בשנה נתונה. ערעורים ובקשות ייעשו בהתאם לתאריכים שיקבעו מראש.

לא יהיו שינויים בשיבוץ לאחר תחילת שנת הלימודים.

 

הערות והמלצות

שיטת המכרז מטילה על התלמיד את האחריות לבדיקת מצבו האקדמי. על התלמיד לקרוא בעיון את ההנחיות הרלוונטיות לתהליך המכרז ולברר את כל הטעון בירור לפני תחילת המכרז.

יש לשים לב לכל הדרישות וההנחיות ולהכין העדפות והקצאות על בסיס שיקול דעת רחב.

(נזכיר כי ישנה המלצה להמעיט לקחת קורסים ביחד עם בן הזוג לפרקטיקום.)

על התלמיד לוודא שמילא את הטופס בהתאם לכל תנאי המכרז. טופס שהוגש יטופל מתוך הנחה שהתלמיד הבין את כל "כללי המשחק".

רישום לקורס המותנה בקבלת ציון שטרם פורסם יהיה רישום על תנאי.

בקורסים בהם כרוכה השתתפות גם באישור המורה, אין בתוצאות המכרז בכדי לאשר סופית את השתתפות התלמיד בקורס. אישור סופי יינתן כאמור לאחר ביצוע המיון הנוסף.

 
 
 

 

צור קשר