תכנית הלימודים לבעלי תואר אקדמי - תשע"ה

לתלמידים שהחלו לימודיהם משנה"ל תשע"ג ואילך

 1. רשאים להגיש מועמדות תלמידים שסיימו תואר "בוגר אוניברסיטה" ואשר עומדים בתנאי הקבלה.
   
 2. מילוי כל הדרישות המתחייבות מתכנית זו יזכה את המסיימים בתעודה המעידה על השלמת לימודי חוג נוסף בחשבונאות כחוג אחד מתכנית דו-חוגית לתואר "בוגר אוניברסיטה". תעודה זו תקנה לבעליה אותם הפטורים מבחינות מועצת רואי חשבון, להם זכאים בוגרי החוג לחשבונאות, שסיימו תכנית שלוש שנתית לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה". בוגרי תכנית זו יוכלו להשתלב בתכנית לימודי שנת השלמה .
   
 3. התכנית מתוכננת ל-4 סמסטרים.

  תלמידים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים" לפני תחילת הלימודים ולפיכך רשאים להתחיל ללמוד את הקורס "יסודות החשבונאות" בסמסטר הראשון ללימודיהם, יוכלו לסיים את לימודיהם בארבעה סמסטרים.

  תלמידים שיתקבלו לתכנית זו ילמדו לפי המתכונת הבאה, המקבילה לתכנית השלוש - שנתית במסגרת הדו - חוגית.

   

הצעה לתכנית לימודים לתלמידים בעלי תואר אקדמי   (לא כולל שנת השלמה).

ההשתתפות בקורס מותנית בעמידה בדרישות המוקדמות והמקבילות לאותו הקורס, ועמידה בלימודי השלמה.

 

תלמידים לאחר תואר אקדמי ממוסד אקדמי מוכר יוכלו, באישור ראש החוג לחשבונאות, להשתתף בקורס "יסודות החשבונאות", בתנאי שיעמדו בהצלחה בבחינת הפטור בהנה"ח וחישובים מסחריים בתום אותו סמסטר, אם התקיימו כל התנאים הבאים במצטבר:

1. התלמיד למד קורס בסיסי בחשבונאות בהיקף של 3 ש"ס או יותר במסגרת התואר האקדמי במוסד אקדמי מוכר.

2.  הקורס נלמד במהלך 10 השנים שקדמו למועד תחילת הלימודים בחוג לחשבונאות אוניברסיטת תל אביב.

3. הציון בקורס האמור היה 75 או יותר.

 

סמסטר א'

ש"ס

סמסטר ב'

ש"ס

יסודות החשבונאות (1)

5

בעיות מדידה בחשבונאות 

3

חשבונאות ניהולית

3

משפט עסקי ומסחרי 

3

מבוא לטכנולוגיות מידע 

2

דיני תאגידים 

2

יסודות המשפט 

2

מסים א'

3

יסודות מערכות מידע לחשבונאים 

יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים 

יסודות המתמטיקה לחשבונאים (2)

כלכלת עסקים א' (2)

השתתפות בשעת ניסוי במעבדה התנהגותית (3)

 

מבוא לסטטיסטיקה (2)

 הדרכה וירטואלית: "שימוש במאגרי מידע" (4) 

 

 

 

סה"כ ש"ס

18

 סה"כ ש"ס

23

 
 

סמסטר ג

ש"ס

סמסטר ד

ש"ס

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות 

סמינריון בחשבונאות פיננסית

מסים ב'

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 

יסודות המימון 

בעיות מתקדמות בחשבונאות א' 

יסודות ביקורת חשבונות 

בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' 

תכנון ובקרה עסקית

ביקורת חשבונות 

סטטיסטיקה לניהול (2)

6

חשבונאות, ביקורת ומסים בענפים השונים

כלכלת עסקים ב'

מסוי מקרקעין

 

 

מסים עקיפים

 

 

מאקרו כלכלה והמשק הישראלי

3

סה"כ ש"ס

25

סה"כ ש"ס

22

  

 ​הערות:


1. השתתפות בקורס זה מותנית בקבלת פטור ב" הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים ".


2. הקורסים הנ"ל נדרשים מתלמידים בעלי תואר שאינו כלכלה  וכן מבוגרי כלכלה
    מאוניברסיטה בחו"ל.


3. חובת השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית חלה על כל תלמידי שנה א'. מהווה
   תנאי קדם לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות". הרישום נעשה במרוכז ע"י
   מזכירות החוג.


4. חובה על כל תלמידי החוג. מהווה דרישת קדם ל"קורס דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות
   מיוחדות". הרישום נעשה במרוכז ע"י מזכירות החוג. ההדרכה הינה חד-פעמית
   ומתבצעת באתר ה- "Moodle".

 

צור קשר