בחינת פטור ומכינה ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים" - תשע"ז

בחינת הפטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים מהווה דרישה מוקדמת לקורס "יסודות החשבונאות" - הקורס הראשון והבסיסי בלימודי החשבונאות. תלמידי חשבונאות חייבים לעמוד בהצלחה בבחינת הפטור עד תום השנה הראשונה ללימודיהם. בחינת הפטור תורכב משני חלקים נפרדים, האחד בהנהלת חשבונות והשני בחישובים מסחריים. ציון המעבר בבחינה הינו ציון של 60 בכל אחד משני חלקיה.

רשימת הנושאים הנדרשים לבחינת הפטור ורשימת קריאות מומלצות >> ניתנות להורדה בקישור וכן נמצאות לחלוקה במזכירות החוג לחשבונאות.

 

תלמידים המעוניינים בכך יוכלו לרכוש את הידע הנדרש לבחינת הפטור במסגרת מכינה המוצעת ע"י החוג לחשבונאות באמצעות לה"ב (לימודי הכשרה בניהול) פעמיים בכל שנת לימודים, בסמסטר קיץ ובסמסטר א'. ההשתתפות במכינה כרוכה בתשלום שכר לימוד מיוחד בסך 1,700 ש"ח. תלמידי המכינה יהיו זכאים לקבל את חומרי הלימוד (ספר הלימוד בחישובים מסחריים, חוברת התרגילים והפתרונות וחומרים נוספים) ללא כל תשלום נוסף וכן יהיו פטורים מתשלום דמי רישום לבחינת פטור אחת בלבד. תלמידים שיבחרו להשתתף במכינה ייבחנו במהלכה בבחינת ביניים. הציון בבחינת הביניים ישתקלל עם הציון בבחינת הפטור כציון מגן בשיעור של 15%, אשר יובא בחשבון רק במידה והוא משפר את הציון הסופי. שקלול ציון בחינת הביניים כציון מגן תקף אך רק לסמסטר של ההשתתפות במכינה.

 

תלמידים רשאים לבחור שלא להשתתף במכינה, אלא לגשת לבחינת הפטור בלבד בדמי רישום של 80 ש"ח. על בסיס מצאי קיים, ובתיאום מראש, רשאים התלמידים לרכוש במזכירות החוג לחשבונאות את ספר הלימוד בחישובים מסחריים בעלות של 80 ש"ח ואת חוברת התרגילים והפתרונות בעלות של 100 ש"ח. הספר בחישובים מסחריים ניתן גם להשאלה בספריית מדעי החברה וניהול.

 

בחינת הפטור מוצעת שלוש פעמים בכל שנת לימודים.
​להלן מועדי הבחינות לתלמידים שהתקבלו ללימודים לשנה"ל תשע"ז: 

יום ג' 20.9.16 (בתום המכינה של סמסטר קיץ תשע"ו)
יום א' 12.2.17 (בתום המכינה של סמסטר א' תשע"ז, מועד א')
יום ב' 13.3.17 (בתום המכינה של סמסטר א' תשע"ז, מועד ב')
מועד נוסף יתקיים בתום המכינה של סמסטר קיץ תשע"ז.
כל הסטודנטים, בין אם השתתפו במכינה ובין אם לאו, זכאים להבחן בשלושה מועדים עוקבים לכל היותר. ההשתתפות בכל מועד חוזר של הבחינה כרוכה בתשלום דמי רישום בסך 80 ש"ח. סטודנטים שלא יעברו את בחינת הפטור בכל שלושת המועדים – יופסקו לימודיהם בחוג לחשבונאות.

 

המחזור הקרוב של המכינה יתקיים בסמסטר א' תשע"ז מתאריך 1.11.16 עד תאריך 24.1.2017, כמפורט להלן:

הנהלת חשבונות: מתאריך 1.11.16 עד תאריך 24.1.17 ימי ג', שעות* 21:00 - 17:00

  (*בתאריכים: 17.1.17 ו- 24.1.17 יתקיימו השיעורים בשעות 20:00 - 17:00)

חישובים מסחריים: מתאריך 3.11.16 עד תאריך 5.1.17, ימי ה', שעות 20:15 - 17:15 

 

ההרשמה למכינה תחל ביום א'  14.8.2016 ותתבצע דרך המחשב. ניתן לשלם את שכר הלימוד למכינה בסך 1,700 ש"ח באמצעות כרטיס אשראי בשני תשלומים ללא ריבית. להלן הלינק לביצוע התשלום באתר האינטרנט של לה"ב: http://store.lahav.ac.il (יש לבחור בצד ימין של דף האינטרנט את השורה השלישית שכותרתה "מכינה בחשבונאות" ולבצע את התשלום). פתיחת המכינה מותנית במספר מינימלי של נרשמים.

 

תלמידים המחליטים לבטל השתתפותם במכינה לאחר פתיחתה, חייבים להודיע על כך בכתב למזכירת המכינה. תלמידים שיפנו בבקשה לביטול הרישום למכינה עד לתאריך  15.11.16 יקבלו החזר מלא של שכר הלימוד, למעט דמי רישום בסך 80 ש"ח. לאחר מועד זה לא יינתן החזר כלשהו משכר הלימוד. כמו כן, תלמידים שיבטלו את רישומם למכינה יתבקשו להחזיר את ערכת הלימוד או שיחויבו בתשלום בגינה.

 

לשאלות והבהרות בכל הנוגע למכינה ולבחינת הפטור ניתן לפנות למזכירת המכינה, גב' שלי מנדינך, בימים א'- ה', בשעות  14:00– 9:00, בחדר 209 בבנין רקנאטי,
​טלפון: 6409901–03, דוא"ל: Shelym@tauex.tau.ac.il.