תכנית הלימודים לבעלי תואר אקדמי - תשע"ז

 

 1. רשאים להגיש מועמדות תלמידים שסיימו תואר "בוגר אוניברסיטה" ואשר עומדים בתנאי הקבלה.
   
 2. מילוי כל הדרישות המתחייבות מתכנית זו יזכה את המסיימים בתעודה המעידה על השלמת לימודי חוג נוסף בחשבונאות כחוג אחד מתכנית דו-חוגית לתואר "בוגר אוניברסיטה". תעודה זו תקנה לבעליה אותם הפטורים מבחינות מועצת רואי חשבון, להם זכאים בוגרי החוג לחשבונאות, שסיימו תכנית שלוש שנתית לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה". בוגרי תכנית זו יוכלו להשתלב בתכנית לימודי שנת השלמה .
   
 3. התכנית מתוכננת ל-4 סמסטרים.

  תלמידים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים" לפני תחילת הלימודים ולפיכך רשאים להתחיל ללמוד את הקורס "יסודות החשבונאות" בסמסטר הראשון ללימודיהם, יוכלו לסיים את לימודיהם בארבעה סמסטרים.

  תלמידים שיתקבלו לתכנית זו ילמדו לפי המתכונת הבאה, המקבילה לתכנית השלוש - שנתית במסגרת הדו - חוגית.
 4. תלמידים בעלי השכלה אקדמית מלאה פטורים מחובת "כלים שלובים".

   

הצעה לתכנית לימודים לתלמידים בעלי תואר אקדמי   (לא כולל שנת השלמה).

ההשתתפות בקורס מותנית בעמידה בדרישות המוקדמות והמקבילות לאותו הקורס, ועמידה בלימודי השלמה.

 

 

תכנית הלימודים לתלמידים שהחלו לימודיהם בתשע"ז


 

סמסטר א'

ש"ס

סמסטר ב'

ש"ס

יסודות החשבונאות (1)

5

בעיות מדידה בחשבונאות

3

חשבונאות ניהולית

3

דיני עסקים ותאגידים
או:
משפט עסקי + דיני תאגידים

3

מבוא לטכנולוגיות מידע

2

מסים א'

4

יסודות המשפט העסקי או יסודות המשפט

3

יסודות מערכות מידע לחשבונאים

2

יסודות המימון

4

כלכלת עסקים א' (2)

6

יסודות המתמטיקה לניהול (2)

7

סטטיסטיקה לניהול (2)

6

מבוא לסטטיסטיקה (2)

4

 

 

השתתפות בשעת ניסוי במעבדה התנהגותית (3)

 

 

 

הדרכה וירטואלית: "שימוש במאגרי מידע"(4)

 

 

 

סה"כ ש"ס

28

 סה"כ ש"ס

24

 

 

 

סמסטר ג'

ש"ס

סמסטר ד'

ש"ס

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

4

סמינר בחשבונאות פיננסית

3

מסים ב'

4

סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות

3

מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת 

2

בעיות מתקדמות בחשבונאות א'

2

סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי

3

בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'

2

יסודות ביקורת חשבונות

4

ביקורת דוחות כספיים

4

כלכלת עסקים ב' (2)

3

מסוי מקרקעין ומע"מ

3

 

 

מאקרו כלכלה והמשק הישראלי (2)

3

סה"כ ש"ס

20

סה"כ ש"ס

20

 
 

הערות:


1. השתתפות בקורס זה מותנית בקבלת פטור ב" הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים ".


2. הקורסים הנ"ל נדרשים מתלמידים בעלי תואר שאינו כלכלה  וכן מבוגרי כלכלה
    מאוניברסיטה בחו"ל.


3. חובת השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית חלה על כל תלמידי שנה א'. מהווה
   תנאי קדם לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות". הרישום נעשה במרוכז ע"י
   מזכירות החוג.


4. חובה על כל תלמידי החוג. מהווה דרישת קדם ל"קורס דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות
   מיוחדות". הרישום נעשה במרוכז ע"י מזכירות החוג. ההדרכה הינה חד-פעמית
   ומתבצעת באתר ה- "Moodle".