מערכת שעות - סמסטר ב' תשע"ז

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
מסלול דו חוגי בחשבונאות
ומסלול לבעלי תואר אקדמי
בכל קורס יש לבחור קב' שיעור וקב' תרגיל במידה ומתקיים תרגיל
===================================
אב 0000.0000.00 תכנית כלים שלובים
 • מידע באתר: https://core.tau.ac.il
 • ===================================
  אב 1211.1112.01 השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית
 • חובה על תלמידי שנה א'
 • מידע מפורט מופיע בלחיצה על שם הקורס
 • הרישום מתבצע במרוכז ע"י מזכירות החוג
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  מערכת השעות נתונה לשינויים עד מועד הרישום לקורסים
  ==============================================
  ב' 1211.1103.02 יסודות החשבונאות שיעור פרופ' אינהורן אתי
  ג 17:00-12:00 407 רקנאטי
 • קבוצה 02 מיועדת לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנותרים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • כל יתר הקבוצות מוצעות לכלל תלמידי החוג.
 • ב' 1211.1103.03 יסודות החשבונאות שיעור פרופ' אינהורן אתי
  ה 16:00-11:00 406 רקנאטי
  ב' 1211.1103.20 יסודות החשבונאות תרגיל מר כהן עודד
  ב 19:00-17:00 404 רקנאטי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ב' 1211.1103.30 יסודות החשבונאות תרגיל גב' שר גילת נטע
  ד 18:00-16:00 105/6 רקנאטי
 • קב' 30- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.2266.02 בעיות מדידה בחשבונאות שיעור רו"ח ג'רסי יעל
  ג 21:00-18:00 407 רקנאטי
  ב' 1211.2266.20 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל מר פרץ דודי
  ד 16:00-14:00 105/6 רקנאטי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3109.02 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות שיעור רו"ח פרץ משה
  ד 12:00-08:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  ב' 1211.3109.20 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות תרגיל גב' הראל-ליבר שני
  ג 16:00-14:00 404 רקנאטי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ב' 1211.3109.21 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות תרגיל מר פרץ דודי
  א 19:00-17:00 406 רקנאטי
 • קב' 21- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3807.02 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ג 14:00-12:00 406 רקנאטי
  ב' 1211.3807.20 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' תרגיל מר קן דולב
  ד 18:00-16:00 406 רקנאטי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.3807.21 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' תרגיל מר ברנשטיין בן
  ד 18:00-16:00 409 רקנאטי
 • קב' 21- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3808.02 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' שיעור רו"ח בורשן ניב גלית
  ג 12:00-10:00 406 רקנאטי
  ב' 1211.3808.03 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' שיעור רו"ח ויטאן דני
  ה 16:00-14:00 405 רקנאטי
  ב' 1211.3808.20 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' תרגיל מר בן עמי ערן
  א 12:00-10:00 253 רקנאטי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.3808.30 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' תרגיל מר ריעני חי
  ד 16:00-14:00 407 רקנאטי
 • קב' 30- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3116.02 יסודות מערכות מידע לחשבונאים שיעור ד"ר גולדשטיין ענת
  רו"ח חדד יוגב
  ג 16:00-14:00 405 רקנאטי
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3814.03 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר ד"ר עמירם דן
  א 14:00-12:00 254 רקנאטי
  ב' 1211.3814.04 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר ד"ר דישטניק דוד
  א 16:00-14:00 254 רקנאטי
  ב' 1211.3814.05 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר ד"ר דישטניק דוד
  ה 14:00-12:00 403 רקנאטי
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3815.03 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר ורסנו צחי
  א 14:00-12:00 408 רקנאטי
  ב' 1211.3815.04 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר ורסנו צחי
  א 16:00-14:00 408 רקנאטי
  ב' 1211.3815.05 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר קמה איתי
  ה 12:00-10:00 403 רקנאטי
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.1104.02 חשבונאות ניהולית שיעור רו"ח ענווה אורלי
  א 12:00-09:00 406 רקנאטי
  ב' 1211.1104.03 חשבונאות ניהולית שיעור רו"ח קופמן ניר
  ב 17:00-14:00 406 רקנאטי
 • קבוצה 03 מיועדת לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנותרים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • יתר הקבוצות מוצעות לכלל תלמידי החוג.
 • ב' 1211.1104.20 חשבונאות ניהולית תרגיל גב' בכר טל
  ב 10:00-08:00 406 רקנאטי
 • קב' 20- יתקיימו 8-9 תרגילים בסמסטר, מועדים יפורסמו
 • ב' 1211.1104.30 חשבונאות ניהולית תרגיל מר רצקין אור
  ד 10:00-08:00 406 רקנאטי
 • קב' 30- יתקיימו 8-9 תרגילים בסמסטר, מועדים יפורסמו
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.2205.02 מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ג 12:00-10:00 303 רקנאטי
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3115.03 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר ד"ר אהרונסון ברק
  ד 12:00-10:00 105/6 רקנאטי
  ב' 1211.3115.04 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר פרופ' וייס דן
  ד 12:00-10:00 103 רקנאטי
  ב' 1211.3115.05 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר פרופ' וייס דן
  ד 14:00-12:00 103 רקנאטי
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3112.02 יסודות המימון שיעור ד"ר בן-שחר דני
  א 14:00-12:00 406 רקנאטי
  שיעור ד"ר בן-שחר דני
  ד 14:00-12:00 406 רקנאטי
  ב' 1211.3112.03 יסודות המימון שיעור ד"ר בן-שחר דני
  א 16:00-14:00 406 רקנאטי
  שיעור ד"ר בן-שחר דני
  ד 16:00-14:00 406 רקנאטי
 • קבוצה 03 מיועדת לתלמידי חשבונאות-משפטים.
 • המקומות הנותרים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • יתר הקבוצות מוצעות לכלל תלמידי החוג.
 • ב' 1211.3112.20 יסודות המימון תרגיל מר צוקר אסף
  ד 20:00-18:00 406 רקנאטי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ב' 1211.3112.30 יסודות המימון תרגיל מר שריר עידן
  ג 18:30-17:00 280 גילמן
 • קב' 30-התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.2211.02 יסודות ביקורת חשבונות שיעור רו"ח אונגר(ששון )רגינה
  א 16:00-12:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3311.02 ביקורת דוחות כספיים שיעור רו"ח סיון רוני
  ג 18:00-14:00 302 דן-דוד
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.2206.01 דיני עסקים ותאגידים שיעור ד"ר לוי שירלי
  ה 11:00-08:00 405 רקנאטי
 • מחליף את הקורס "דיני תאגידים"
 • ב' 1211.2206.10 דיני עסקים ותאגידים תרגיל מר ממן גיל
  ד 12:00-10:00 406 רקנאטי
  ב' 1211.2206.20 דיני עסקים ותאגידים תרגיל גב' קריה מיכל
  ד 12:00-10:00 407 רקנאטי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.2244.02 מסים א' שיעור עו"ד זחלאקה עיקאב
  רו"ח ברק -בילו ענבר
  ד 20:00-16:00 407 רקנאטי
  ב' 1211.2244.20 מסים א' תרגיל גב מונוביץ ונסה
  עו"ד דניאל הדר
  ג 18:00-16:00 404 רקנאטי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.2245.02 מסים ב' שיעור פרופ' גילבאי אליהו
  רו"ח פסרמן דני
  א 12:00-08:30 103 רקנאטי
  ב' 1211.2245.03 מסים ב' שיעור רו"ח ארגמן אלי
  רו"ח כץ גיא
  א 12:00-08:30 303 דן-דוד
  ב' 1211.2245.20 מסים ב' תרגיל רו"ח לב-רן מתן
  ד 14:00-12:00 105/6 רקנאטי
 • קב' 20- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ב' 1211.2245.30 מסים ב' תרגיל רו"ח לוי אורנה
  ג 18:00-16:00 279 גילמן
 • קב' 21- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1211.3346.02 מסוי מקרקעין ומע"מ שיעור רו"ח אהרונוביץ שי
  רו"ח גרינברג גל
  ה 19:00-16:00 002 דן-דוד
  ב' 1211.3346.20 מסוי מקרקעין ומע"מ תרגיל עו"ד גנוד רוני
  מר ג'ורנו גיא
  א 18:00-16:00 002 דן-דוד
 • קבוצה 20 - התרגיל יתקיים אחת לשבוע
 • ==========================================
  קורסי השלמה- סמסטר ב'
 • תלמידי מסלול חשבונאות-ניהול -
 • לומדים את הקורסים הר"מ בתכנית הלימודים של החוג לניהול
 • ומתבקשים לעיין במערכת השעות של החוג לניהול
 • ======================================================
 • כלכלת עסקים א'
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • ש' 01+ת' 02- מיועדים לתלמידי החוג לניהול
 • מקומות נוספים יוקצו לתלמידי החוג לחשבונאות
 • ב' 1221.5119.01 כלכלת עסקים א' שיעור מר איזדורפר עידו
  ד 21:00-17:00 304 רקנאטי
  ב' 1221.5119.02 כלכלת עסקים א' תרגיל מר קסוטו צח
  ה 18:00-16:00 280 גילמן
 • קב' 02-התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 03+ת'04- מיועדים לתלמידי החוג לחשבונאות והחוג לניהול
 • ב' 1221.5119.03 כלכלת עסקים א' שיעור גב' עופר גליה
  ה 20:00-16:00 405 רקנאטי
  ב' 1221.5119.04 כלכלת עסקים א' תרגיל מר ברכה דולב
  א 18:00-16:00 407 רקנאטי
 • קב' 04-התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 05+ת'06- מיועדים לתלמידי החוג לחשבונאות והחוג לניהול
 • ב' 1221.5119.05 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר פרסיץ דותן
  ה 20:00-16:00 406 רקנאטי
  ב' 1221.5119.06 כלכלת עסקים א' תרגיל מר קסוטו צח
  א 20:00-18:00 407 רקנאטי
 • קב' 06-התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 07+ת' 08- מיועדים לתלמידי החוג לניהול
 • מקומות נוספים יוקצו לתלמידי החוג לחשבונאות
 • ב' 1221.5119.07 כלכלת עסקים א' שיעור ד"ר פרסיץ דותן
  א 15:30-12:00 304 רקנאטי
  ב' 1221.5119.08 כלכלת עסקים א' תרגיל מר לשם מיכאל
  ד 18:00-16:00 404 רקנאטי עודכן בתאריך 4.1.2017 - תיקון טעות
 • קב' 08-התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ========================================
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 03+ת' 04 ו-05 מיועדים לתלמידי החוג לניהול
 • מקומות נוספים יוקצו לתלמידי החוג לחשבונאות
 • ב' 1221.5114.03 סטטיסטיקה לניהול שיעור ד"ר דיאמנט מיה
  ב 14:00-10:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  ב' 1221.5114.04 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' רם הדר
  ג 10:00-08:00 254 רקנאטי
 • קב' 04- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ב' 1221.5114.05 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' רם הדר
  ג 12:00-10:00 254 רקנאטי
 • קב' 05- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 06+ת' 07 ו-ת' 08 - מיועדים ל:
 • תלמידי החוג לחשבונאות
 • מקומות נוספים יוקצו לתלמידי החוג לניהול
 • ב' 1221.5114.06 סטטיסטיקה לניהול שיעור גב' חלוזין נורית
  ג 12:00-08:00 405 רקנאטי
  ב' 1221.5114.07 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' רם הדר
  א 18:00-16:00 254 רקנאטי
 • קב' 07- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ב' 1221.5114.08 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' רם הדר
  א 20:00-18:00 253 רקנאטי
 • קב' 08- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ב' 1221.5118.03 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר איזדורפר עידו
  ג 20:00-18:00 002 דן-דוד
  ב' 1221.5118.04 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר לשם מיכאל
  ד 16:00-15:00 304 רקנאטי
 • קב 04- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • ב' 1221.5118.05 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר לשם מיכאל
  ד 19:00-18:00 404 רקנאטי
 • קב 05- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • ========================================
  מחצית שניה
  ב' 9211.4128.01 חשבונאות פיננסית מתקדמת ב' שיעור רו"ח ג'רסי יעל
  ה 14:00-08:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  שיעור רו"ח ג'רסי יעל
  א 22:00-16:00 104-אולם ליאון רקנאטי שיעורי השלמה בהודעה מראש
  שיעור רו"ח ג'רסי יעל
  ב 15:45-11:00 405 רקנאטי שיעורי השלמה בהודעה מראש
  ב' 9211.4128.10 חשבונאות פיננסית מתקדמת ב' תרגיל גב' אבריאן דורין
  ב 22:00-16:00 103 רקנאטי
 • קב' 10 - תלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות א' - ה'
 • קב' 10 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ב' 9211.4128.20 חשבונאות פיננסית מתקדמת ב' תרגיל רו"ח לוי רועי
  ב 22:00-16:00 407 רקנאטי
 • קב' 20 -תלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות ו' - מ'
 • קב' 20 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ב' 9211.4128.30 חשבונאות פיננסית מתקדמת ב' תרגיל רו"ח פריג' נועה
  ב 22:00-16:00 105/6 רקנאטי
 • קב' 30 -תלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות נ' - ת'
 • קב' 30 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  ב' 9211.4113.01 ביקורת חשבונות מתקדמת שו"ת רו"ח זיכלינסקי ניר
  ה 20:15-15:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  שו"ת רו"ח זיכלינסקי ניר
  ו 13:15-08:00 405 רקנאטי
 • יתקיימו שיעורים נוספים.
 • המועדים מתפרסמים בסילבוס המופיע באתר