תקנון תשע"ז

מבוא

תכנית המב"ע עם התמחות בניהול פיננסי של רקנאטי (להלן "התכנית") מקבילה לתכנית המב"ע הציבורית של הפקולטה לניהול בתוכנה ובדרישותיה. יחד עם זאת, מסלול התכנית מב"ע עם התמחות בניהול פיננסי הוא מסלול יחודי, ובהיותו כזה, הותאם למסלול זה תקנון היחודי לו. במידה וקיימת סתירה בין המידע המופיע באתר התכנית לבין המידע המופיע באתר הפקולטה, המידע התקף הינו זה המופיע באתר התכנית.

מכסת הלימודים המינימלית לתואר "מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים" (מב"ע) לבוגרי שנת השלמה בחשבונאות הינה 18 י"ס (1 י"ס = יחידה סמסטריאלית של 75 דקות).

תלמידים שלא למדו את שנת ההשלמה בחשבונאות, יידרשו להשלים קורסים נוספים בהיקף של 4 י"ס במסגרת לימודי המב"ע במסלול הציבורי.

תלמידים שאינם פטורים מלימודי כלכלה, יידרשו להשלים את הקורס "כלכלה למנע"ס" (קורס חובה בתואר השני) במסגרת לימודי המב"ע במסלול הציבורי, לא יאוחר מסמסטר א' של שנת הלימודים.

תלמידים הזכאים לפטורים מקורסים הנכללים בתכנית הלימודים יידרשו להשלים קורסים בהיקף הזהה לקורסים מהם הם פטורים, על מנת לעמוד במכסת הלימודים המינימלית לקבלת התואר. הקורסים יבחרו ממגוון הקורסים המוצעים במסלול הציבורי של התואר השני, ושמשובצים במהלך כל ימי השבוע (ראו סעיף "מדיניות פטורים"). השלמת קורסים בשנה עוקבת מחייבת בתשלום דמי גרירה.

 

בחינות

 1. מועדי בחינות יתפרסמו בתחילת כל מודול. הבחינות לא יתקיימו בהכרח בימי הלימוד הקבועים של התוכנית.
 2. בכל קורס מתקיים מועד בחינה אחד בלבד.
 3. זכאות למועד מיוחד:
 1. תלמידים שנעדרו מהבחינה עקב שירות מילואים או בשל מחלה (כרוך בהגשת אישורים רלוונטיים) זכאים למועד מיוחד. במקרה של כשלון במועד המיוחד, הם זכאים לגשת לבחינה נוספת ללא רישום מחדש לקורס. (עשוי להיות בשנת הלימודים העוקבת).
 2. תלמידים שנכשלו בבחינה (בציון מבחן שאינו נמוך מ-40) זכאים למועד מיוחד אחד בלבד.
 3. תלמידים שנעדרו מהבחינה בגין נסיעת עבודה לחו"ל זכאים למועד מיוחד אחד בלבד (הזכאות תתקבל בכפוף לאישור המעסיק לגבי נחיצות הנסיעה).
 4. למען הסר ספק, קבלת ציון "נכשל" במועד המיוחד, בין אם התלמיד לא ניגש למועד הראשון ובין אם נכשל בו, מחייבת רישום מחדש לקורס. במידה ויש צורך לחזור על יותר משני קורסים ידרש תשלום עבור אחד הקורסים.

 

ציונים

ציון "עובר" ("חיובי") בקורס, וכן במבחן, עבודה, תרגיל  -  הינו ציון 60 ומעלה. למען הסר ספק, ציון 59 ומטה הינו ציון "נכשל" ("שלילי").

מדיניות הציונים בתכנית:

מדיניות הציונים בתכנית תואמת את מדיניות הציונים בתכנית המב"ע הרגילה, כמפורט להלן.

 1. ממוצע הציונים בכל קורסי הליבה יהיה בין 78 ל- 82.
 2. סטיית התקן המומלצת בכל קורסי הליבה תהיה בין 5 ל- 10.
 3. ממוצע הציונים בקורסים המתקדמים ומשחק העסקים יהיה בין 83 ל-87.
 4. סטיית התקן המומלצת בקורסים המתקדמים תהיה בין 4 ל-8.
 5. ממוצע הציונים בכל בחינה וסטית התקן שלהם יחושבו על בסיס הציונים של כל התלמידים שנגשו לאותה בחינה, גם אם הם משתייכים לכיתות שונות.
 6. ממוצע הציונים ניתן לחישוב באחד משלושה אופנים: (א) ממוצע פשוט על פני כל המשתתפים בקורס; (ב) ממוצע פשוט על פני 90% המשתתפים בקורס הנמצאים באמצע התפלגות הציונים המקורית (truncated mean. כלומר – ממוצע הציונים ללא 5% הציונים הנמוכים ביותר וללא 5% הציונים הגבוהים ביותר שקיבלו המשתתפים בקורס); (ג) ממוצע פשוט על פני כל המשתתפים בקורס שקבלו ציון של 50 ומעלה.

 

מעקב אחרי התקדמות בלימודים, הפסקת לימודים

 1. בסוף כל מודול ייבדקו הישגי התלמידים. תלמידים עם ציון ממוצע הנופל מ- 75 יקבלו מכתבי התראה מועדת הוראה.
 2. בכל מקרה, צבירה של 5 קורסים (ויותר) עם ציון קורס 65 ומטה תביא להפסקת הלימודים בתכנית.
 3. לא ניתן לסיים את הלימודים בתכנית ולקבל תואר עם ציוני "נכשל" (אפילו לא אחד).
 4. הזכאות לתואר מותנית בממוצע ציונים של 75 לפחות.

 

סיום לימודים

בנסיבות מיוחדות בהן נדרש התלמיד להשלים לימודיו בפרק זמן העולה על שנת לימודים אחת, לא תמשך השלמת החובות האקדמיים על תקופה העולה על 3 שנים מהתחלת לימודיו לתואר (כולל הפסקות לימודים). בכל מקרה, הארכת משך הלימודים מחייבת אישור ועדת הוראה.

 

סיום לימודים בהצטיינות

 • בכדי לסיים לימודים בהצטיינות על התלמיד להגיע לממוצע ציונים של 90 ומעלה. בכל מקרה, שעור המצטיינים לא יעלה על 10% מכלל הבוגרים.
 • בכדי לסיים לימודים בהצטיינות יתרה על התלמיד להגיע לממוצע ציונים של 95 ומעלה.

 

מדיניות פטורים

תלמיד יקבל פטור מקורסים במקרים אלה:

 • אם סיים תואר ראשון בחוג או בחטיבה שהם עיקר עניינו של הקורס הנדון במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, ובתנאי שלא עברו יותר מ-7 שנים מאז קבלת התואר.
 • אם למד קורס זהה או מקביל בתכנו ובהיקפו במסגרת לימודיו לתואר שני במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל והשיג בו ציון "עובר", ובלבד שלא עברו יותר מ-7 שנים מאז נבחן בקורס.
 • אם למד קורס חופף בתוכנו ובהיקפו במסגרת לימודיו לתואר ראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, והשיג בו ציון 80 לפחות, ובלבד שלא עברו יותר מ-7 שנים מאז נבחן בקורס.
 • תלמיד לא יורשה להשתתף בקורס ממנו קיבל פטור.
 • סטודנט שזכאי לפטור מאחד מקורסי התכנית, יהיה חייב ללמוד קורס אחר הזהה בהיקפו מתוך תכנית המב"ע הציבורית, שלא מתקיים בהכרח בימי הלימוד של התוכנית. בחירת הקורס מותנית באישור המרכז האקדמי של התכנית.
 • אין פטורים על לימודים במוסדות בחו"ל.
 • בדיקת גליון הציונים של התואר הראשון והזכאות לפטורים מתבצעת במזכירות התכנית. טופס פירוט הפטורים יצורף למכתב הקבלה לתכנית.

 

קוד אתי

כל התלמידים בתכנית מחוייבים בחתימה על קוד אתי כחלק מתהליך קבלתם לתכנית.

 

קבוצות לימוד

התכנית שמה דגש על עבודת צוות כחלק מתהליך הלימוד. קבוצות לימוד בנות ארבעה משתתפים נקבעות בתחילת הלימודים ומטרתן להוות קבוצת לימוד וקבוצת תמיכה ללימודים.

ועדת ההוראה של התכנית אחראית לקבוע את מדיניות החלוקה לצוותים והחלפת ההרכב במהלך שנת הלימודים. המדיניות נקבעת בתחילת כל שנת לימודים.

 

השתתפות בפעילויות התכנית

תכנית הלימודים כוללת מספר פעילויות מעבר לקורסים הנלמדים, לדוגמא: סדנאות הכנה, הרצאות אורח ועוד. קיימת חובת נוכחות בפעילויות אלה.

לפני פתיחת שנת הלימודים יתקיימו ימי הכנה. ההשתתפות בהם הינה חובה. העדרות מימי ההכנה או מחלקם תחייב השלמת לימוד קורס בהיקף 1 י"ס (מתוך הקורסים שמוצעים במערכת לימודי התואר השני בפקולטה ומתקיימים מחוץ לימי הלימוד של התכנית). הקורס מחייב השתתפות ועמידה בהצלחה במטלות הקורס. (ציון מינימלי – 60). ציון זה לא ישוקלל בציון הגמר בתואר.

 

הפסקת לימודים

על פי המפורט במסמך "כתב ההתחייבות".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפרטים נוספים

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.