טבלת פטור מקורסים חופפים בשני חוגי הלימוד

תשע"ה

טבלת פטור מקורסים חופפים בשני חוגי הלימוד (אין צורך בהגשת בקשה לפטור)
בעת בניית תכנית הלימודים, מומלץ לתלמיד להיעזר בטבלה זו.

הטבלה שלהלן מפרטת שילוב של חוגים אפשריים עם החוג לניהול בציון הקורסים מהם התלמיד זכאי לקבל פטור, בשל קורסים חופפים בשני החוגים. התלמיד יהיה זכאי לפטור עם זיכוי מהקורסים החופפים ובהתאם לכך נקבע סה"כ היקף שעות הלימוד הנדרש לסיום התואר בחוג לניהול.
התלמיד חייב להמנע מללמוד קורסים חופפים בשני חוגי הלימוד ועליו חלה חובת הבירור לגבי קורסים אלה.

* היקף שעות הקורס והיקף שעות התרגיל נכלל במניין שעות ההוראה בקורס.

 
 
 
 
 
 
הפקולטה למדעים מדויקים
 
 
מס' קורס
שם קורס
היקף
שעות
ביה"ס
לכלכלה
מדעי
המחשב
סטטיסטיקה
וחקר ביצועים
מתמטיקה
 
כימיה
פיסיקה
החוג
לפסיכולוגיה
הפקולטה
למשפטים
אחרים
1221.5111
יסודות המתמטיקה לניהול
7
פטור
פטור
פטור
פטור
   פטור
--
--
--
1221.5112
מבוא לסטטיסטיקה
4 פטור פטור פטור פטור
(1)
פטור
--
--
1221.5114
סטטיסטיקה לניהול2
26
פטור
--
פטור
--
--
פטור
--
--
1221.5119
כלכלת עסקים א'
6
פטור
--
--
--
--
--
--
--
1221.5120
כלכלת עסקים ב'
3
פטור
--
--
--
--
--
--
--
1221.5118
מאקרו כלכלה לניהול והמשק הישראלי
3
פטור
--
--
--
--
--
--
--
1221.3203 השלמה פרונטלית באלגברה
לינארית
3
ללא נק' זיכוי   פטור פטור פטור פטור פטור פטור פטור
1221.3201
מבוא לחקר ביצועים4
5
--
--
--
--
--
פטור
פטור
פטור
1221.2203
יסודות תורת ההחלטות5
4
--
--
--
--
--
פטור
פטור
פטור
1221.5116
חקר ביצועים והחלטות5
5
פטור
פטור
פטור
פטור
פטור
--
--
--
1221.1402
יסודות המשפט6
2
--
--
--
--
--
--
פטור
--
1221.2403
דיני עסקים7
2
--
--
--
--
--
--
(7)
--
1221.3105
שיטות מחקר אמפיר8
5 
--
--
--
--
--
פטור
--
--
  סה"כ היקף השעות לתואר בחוג לניהול:9   62 74 68 74 78 66 79 81
 

הערות:

 1. תלמיד פיזיקה שילמד "מבוא לסטטיסטיקה" בחוג לניהול מנוע מללמוד את קורס הבחירה "סטטיסטיקה והסתברות  לפיזיקאים" 0321.1836 המוצע במסגרת לימודיו בפיזיקה. או לחילופין יבחר התלמיד בקורס "סטטיסטיקה והסתברות לפזיקאים" המוצע  כקורס בחירה רק בשנה ב' ויבקש בקשה לפטור מהקורס המוצע בחוג לניהול- יש לשים לב שאפשרות זו תעכב את הלימודים בחוג לניהול . להבהרות מומלץ לפנות למזכירות החוג לניהול.

 2. חל שינוי בתוכנו ובהיקפו של הקורס "סטטסיטטיקה לניהול. הקורס יתקיים בהיקף של 4 ש"ס שיעור + 2 ש"ס תרגיל ( במקום 3 ש"ס שיעור ו- 1 ש"ס תרגיל).
  ההסבר לשינוי מפורט בהמשך. 

  השינוי נכנס לתוקף החל מסמסטר א' שנה"ל תשע"ד והוא חל על כל תלמידי החוג לניהול לרבות התלמידים שהחלו לימודיהם בחוג לניהול בשנה"ל תשע"ג . יוצאים מכלל זה תלמידים המשלבים חוג שני: כלכלה/ סטטיסטיקה/ פסיכולוגיה הפטורים מהקורס.  

  השינוי מעודכן ומתבטא בהיקף השעות לתואר, לתלמיד החייב בקורס זה ואשר ילמד אותו לפני מתכונתו החדשה בהיקף 6 ש"ס.

  הסבר לשינוי:

  תכנית הלימודים בקורס "סטטיסטיקה לניהול" כוללת את נושא הרגרסיה באופן מצומצם שאינו עונה על הצרכים בקורסים מתקדמים בחוג לניהול ( "שיטות מחקר אמפירי").כפועל יוצא, חלק מתלמידי ניהול חסרים את ה'קומה המחקרית' של הסטטיסטיקה – חומר שתלמידי החוג לכלכלה מקבלים במסגרת הקורס באקונומטריקה.התוספת הנ"ל תוקדש להרחבת נושא הרגרסיה לרמה הנדרשת בקורסים המתקדמים.

 3. הדרישה ל"השלמה פרונטלית באלגברה לינארית" מיועדת רק לתלמיד הלומד בחוג לימוד שני מביה"ס לכלכלה, לצורך עמידה בדרישות הקדם/ המקביל לקורס "מבוא לחקר ביצועים". מידע נוסף מתפרסם בהרחבה בהערה המתייחסת לקורס זה בתכנית הלימודים - לימודי שנה ב'/ג'- קורסי חובה. 
   
 4. תלמיד הלומד בחוג לימוד שני כמפורט בטבלה, פטור מהקורסים: "מבוא לחקר ביצועים" ו"יסודות תורת ההחלטות" אך חייב בקורס חלופי "חקר ביצועים והחלטות".
   
 5. תלמיד הלומד בחוג שני כמפורט בטבלה , פטור מהקורס  "חקר ביצועים והחלטות" אך חייב בקורסים חלופיים: "מבוא לחקר ביצועים" ו"יסודות תורת ההחלטות".
   
 6. החל משנה"ל תשע"ד יוצע הקורס בהיקף 2 ש"ס שיעור בלבד (במקום 2 ש"ס שיעור + 1 ש"ס תרגיל) תלמיד ממשיך שטרם למד/ לא עבר בהצלחה את הקורס- יהיה חייב בקורס/ בבחינה במתכונת החדשה.
   
 7. פטור מקורס זה יוענק לתלמיד, אם למד בפקולטה למשפטים את הקורסים: "דיני חוזים" ו"דיני תאגידים". יש צורך בהגשת בקשה לפטור מהקורס.

   

 8. פטור מהקורס "שיטות מחקר אמפירי" יוענק רק לתלמיד הלומד בחוג שני פסיכולוגיה.
  תלמיד המשלב חוג אחר, חייב ללמוד את הקורס "שיטות מחקר אמפירי" בחוג לניהול. מומלץ לתלמיד לפנות לחוג השני בנוגע לחובות המוטלות עליו בנושא זה.

   

 9. להלן היקף השעות בחוג לניהול בלבד לתלמיד שהחל לימודיו בשנה הנוכחית. היקף השעות הנדרש לסיום התואר בחוג לניהול הוא 62-81 שעות סמסטריאליות ומשתנה בהתאם לחוג לימודיו השני של התלמיד. היקף שעות התרגיל נכלל במניין שעות ההוראה בקורס.
  תלמיד שהחל לימודיו בשנים קודמות יעיין בהיקף השעות המפורט בתכנית הלימודים של השנה בה התקבל לחוג לניהול. היקף השעות הנדרש מדווח ב "מערכת מידע אישי לתלמיד"/מאזן שכ"ל.
  התייחסות התלמיד שהחל לימודיו בשנה"ל תשע"ג להערה מס' 2 לעיל.
  לגבי החוג השני - ראה פירוט תכנית הלימודים בידיעון הפקולטה המתאימה.פירוט היקף השעות בלימודי הבחירה מפורסם בטבלת תכנית הלימודים לפי שנים.

 

צור קשר