החוג ניהול - הנחיות כלליות לרישום - בידינג

מערכת לרישום לקורסים בשיטת ה"מכרז" (bidding), היא מערכת ממוחשבת אליה מזין התלמיד את העדפותיו וזו משבצת אותו לקבוצות לימוד בשיטת "המכירה הפומבית".

עקרונות שיטת הרישום מפורטים  באתר החוג וייסקרו בהרחבה בכינוס לתלמידים חדשים (ראה פרטים לעיל) . בנוסף, ניתן לצפות במצגת  Powerpoint המפרטת את עקרונות הרישום באתר בכתובת: http://www.ims.tau.ac.il/bidding/.

הרישום בפקולטה לניהול הוא סמסטריאלי.

תנאי הכרחי לרישום לקורסים הוא תשלום  שובר מס' 1 ע"ח שכר לימוד

גישה למערכת הרישום, בין אם היא תיעשה במעבדת המחשבים או מחוץ לפקולטה, תתאפשר אך ורק לתלמיד אשר שילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנת הלימודים הנוכחית. חובה זו חלה גם על תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם כלשהו (כולל האוניברסיטה) ועל הזכאים לפרס לימודים.

יש לשלם את המקדמה ע"ח שכר הלימוד שבוע לפני היום הראשון לרישום כדי לוודא קליטת הוראת התשלום במערכת (גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר).

תלמיד שאיחר בתשלום המקדמה ע"ח שכר הלימוד יהיה חייב להציג שובר תשלום חתום ע"י הבנק בעת הרישום במעבדה, או לשולחו בפקס  6407851- אם הרישום נעשה מחוץ לפקולטה, וזאת על מנת לשחרר את קוד המשתמש שלו לצורך הרישום.

אין לפנות בבקשה לשחרור הקוד במועד הסמוך לסגירת מערכת הרישום.

הצהרה על היקף שעות הלימוד בסמסטר ב' הוא תנאי נוסף לביצוע הרישום לקורסים בסמסטר א':

במסגרת הרישום לקורסים לסמסטר א' יידרש התלמיד, לצורך חישוב שכר הלימוד, להצהיר מראש על היקף לימודיו הצפוי בסמסטר ב'.

דיווח זה הינו "הצהרת כוונות בלבד. הרישום בפועל בסמסטר ב' יחליף את ההצהרה הנ"ל ולפיו יעודכן גובה שכר הלימוד והתלמיד יזוכה/יחויב בהפרשים בהתאם. חובת הדיווח למערכת הרישום חלה גם על תלמיד שאינו מתכוון ללמוד בסמסטר ב'.

הודעה חשובה מאת המדור לשכר לימוד:

על פי החלטת הממשלה והוראת המועצה להשכלה גבוהה, סטודנט חדש לתואר ראשון יהיה זכאי להפחתה בשכ"ל רק אם בשנה הנוכחית יירשם ויעמוד בהצלחה בדרישות אקדמיות של לפחות
18 שעות סמסטריאליות (ש"ס).

תלמיד שנרשם לפחות מ- 18 ש"ס, או שלא יעמוד בהצלחה בדרישות האקדמיות של 18 ש"ס לפחות, או תלמיד שיפסיק את לימודיו במהלך השנה, וטרם השלים את הדרישות כאמור לעיל, ישלם את מלוא שכר הלימוד ללא הפחתה בהתאם למספר השעות אליהן הוא רשום.

חוברת שכר הלימוד לשנה זו מתפרסמת באתר האוניברסיטה.  לפרטים נוספים יש לפנות ליחידה לשכ"ל.

 

הקצאת נקודות ברישום לקורסים
חישוב מספר הנקודות שיועמד לרשות כל תלמיד ייעשה באופן הבא:

 1.  תלמיד שנה א' יזוכה ב 100 נקודות.
  תלמיד בעל השכלה אקדמית קודמת אשר קיבל פטור על סמך לימודים קודמים יהיה זכאי ל-200 נקודות*.
  * תלמיד בעל השכלה אקדמית קודמת שהחל השנה את לימודיו בחוג לניהול, מתבקש להגיש למזכירות בהקדם האפשרי את בקשותיו למתן פטור מהקורסים. דווח פטורים בזמן יקנה לתלמיד זיכוי ב- 100 נק' נוספות. נקודות אלה  ילוו את התלמיד ברישום לסמסטר ב' ובשנה ב.. תשומת לב התלמיד מופנית לתקנון פטור וזיכוי מקורסים ע"ס לימודים אקדמאיים קודמים.
   
 2. תלמיד שנה ב' יזוכה ב-200 נקודות.
   
 3. תלמיד שנה ג' ואילך יזוכה ב-400 נקודות.
   
 4. תלמיד ממשיך בחטיבה בניהול ( מהפקולטה למדה"ח) יזוכה ב-100 נקודות.
  סך הנקודות שיוקצו לכל תלמיד יצויין על צג המחשב בבואו להירשם.
  כל סך הנקודות הנ"ל יוקצה שוב לתלמיד בבואו להירשם בריצה שניה.
 • על מנת להתקבל לקורס המוצע בקבוצה אחת בלבד - יש להקצות מינימום 5 נקודות.
 • בקורסים מסוימים על פי החלטת המזכירות, לא יהיה צורך בהקצאת ניקוד, אלא בסימון הבקשה בלבד.
 • מערכת הבידינג לא תאפשר רישום לקורס החופף בזמנים עם קורס אחר הניתן בחוג לניהול..
  קבוצה בקורס/קורס המוצע ביותר מקבוצה אחת - יש להקצות 5 נקודות לפחות לקבוצה בעלת העדיפות הגבוהה ולסמן את שאר הקבוצות החלופיות אליהן ביקש התלמיד להירשם, ללא הקצאת נקודות.

  מידע נוסף וחשוב בנוגע לכללי הרישום בבידינג מתפרסם בפרק הדן בעקרונות הרישום בידינג.

 

צור קשר