מדעי הניהול (.M.Sc)

מוקד מידע טלפוני

מוקד מידע טלפוני בנושאי קבלה ורישום לקורסים 

טל' 03-6406333 

busmoked@tauex.tau.ac.il

 

רשאים להגיש מועמדותם לתכניות "מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול" (.M.Sc):

  1. בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" או תואר גבוה יותר בציון סופי שאיננו נמוך מ-75.
  2. על המועמדים חלה חובת עמידה בחלק הכמותי של בחינת ה-GMAT, (פנייתם של מועמדים לתכנית התנהגות ארגונית תישקל גם על בסיס תוצאות מבחן GRE/מתא"ם), למעט מועמדים הפטורים ממנה, ר' להלן:
    • בעלי תואר "מוסמך" (תואר שני) ממוסד להשכלה גבוהה בישראל בציון סופי 85 לפחות באחד מהחוגים האלה: הנדסה; כלכלה; מדעים מדויקים; מדעי החיים(בהתאם לחוגים הנכללים בפקולטה למדעים מדויקים ומדעי החיים של אוניברסיטת תל-אביב); מדעי הניהול.
    • בעלי תואר Ph.D; MD; DMD.
  3. ​רשאים לפנות לועדת הקבלה בבקשה לפטור מבחינת ה GMAT מועמדים העומדים בקריטריונים להלן : בעלי תואר ראשון בממוצע 90 ומעלה מהתחומים הנדסה, מדעים מדויקים ומדעי המח ובעלי תואר מוסמך מחוגים אחרים עם מרכיב כמותי מרכזי.

קבלת תלמידים העומדים בחתך הקבלה הנהוג בסמסטר הנתון בתכנית "מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים" (MBA) תהיה אוטומטית.

ועדת הקבלה היחידתית תדון במועמדים אשר אינם עומדים בציון הסף שנקבע. בשיקולי הקבלה יילקחו בחשבון, בין השאר, הישגי המועמד בלימודיו האקדמיים; רלבנטיות לימודיו לתכנית אליה הוא מבקש להתקבל, הישגים אקדמיים בקורסים רלבנטיים ואף ניסיון מקצועי. במידת הצורך יוזמן המועמד לראיון אישי ו/או יתבקש לצרף קורות חיים ומכתבי המלצה.

צור קשר