תקנון - עבודת גמר לתואר שני

עבודת גמר לתואר שני

 

מטרות

 

במסגרת העבודה על התלמיד להוכיח את כושרו לבצע עבודה מעשית. על העבודה לשקף כושר ניתוח וסינתזה, יכולת התבטאות בהירה,  הפגנת כושר אנליטי ויכולת שימוש בשיטות מחקר. העבודה יכולה להתבסס על עבודת שדה או להיות עבודה תיאורטית. העבודה תוערך בהתאם לתרומתה למדעי הניהול שתתבטא בתרומה לידע באחד מתחומי הניהול, או ביישום חדשני של מודלים או כלים קיימים.

 

 

קביעת נושא, בחירת מנחה וקוראים

 

 • תלמיד רשאי להגיש הצעה לעבודת גמר לאחר שסיים שמיעת 12 י"ס לפחות ובתנאי שישיג את הממוצע המשוקלל הנדרש בתכנית בה הוא לומד. בכל תכנית מוגדרים לימודי החובה או לימודים בסיסיים רלוונטים. 
   
 • על התלמיד להציע נושא לעבודת גמר, למצוא מנחה אישי ולקבל את הסכמתו להנחיית העבודה. המנחה חייב להיות חבר סגל של הפקולטה לניהול בדרגת מרצה לפחות. 
   
 • במקרים יוצאים מן הכלל רשאית ועדת ההוראה או הוועדה היחידתית הנוגעת בדבר לאשר מנחה אשר אינו נמנה עם סגל הפקולטה לניהול ובתנאי שהוא בעל תואר שלישי ושייך לאחד מהמסלולים הבאים: מסלול חוקרים, מסלול מורים אורחים, מסלול נלווה, מסלול מקביל, מסלול מורים מן החוץ ומסלול חברי הוראה. כמו כן רשאי חבר סגל מאוניברסיטה אחרת בישראל להנחות תלמידים בכתיבת עבודות גמר. במקרים אלה יצורף להנחייה חבר סגל הפקולטה לניהול מהמסלול הרגיל בדרגת מרצה לפחות. מעמד המנחה יצויין במפורש בדו"ח הועדה. 
   
 • על התלמיד להגיש למנחה את הבקשה לאישור נושא עבודת גמר, כשאליה מצורפת הצעת מחקר מפורטת. המנחה יציג לאישור ועדת ההוראה או הוועדה היחידתית הנוגעת בדבר את הצעת המחקר של התלמיד. לאחר אישור ההצעה יתמנה קורא או קוראים. 
   
 • עבודת הגמר תיבדק ע"י מנחה/מנחי העבודה ועוד קורא אחד לפחות. באישור ועדת ההוראה או הוועדה היחידתית יהיה ניתן למנות קורא, שאינו נמנה עם הסגל הקבוע של אוניברסיטת ת"א.

 

 

לוח זמנים

 

 • תלמיד שסיים את כל חובותיו בתכנית, חוץ מעבודת הגמר, חייב להגיש אחת לשנה דו"ח התקדמות חתום בידי מנחה העבודה. 
   
 • התלמיד יידרש להגיש הצעה לעבודת גמר והיא תאושר עד סוף הסמסטר השישי ללימודיו. 

 

 

כללים להכנת עבודת גמר

 

 • נוהל אישור הצעת העבודה:
  התלמיד יגיש למנחה בקשה לאישור עבודת גמר.
  הנוסח המופץ של ההצעה לעבודת גמר לא יעלה בהיקפו על 5 עמודי A4 ברווח כפול ויכלול בצורה תמציתית את הסעיפים האלה:
  1. נושא העבודה
  2. תוכן עניינים
  3. מטרות העבודה, תאור הסוגיות שייכללו בה
  4. התרומה המדעית או היישומית של העבודה המוצעת
  5. סקירת ספרות תמציתית בציון השערות או מודלים שייבדקו
  6. שיטות המחקר, כולל דגימה, כלי המדידה וסוגי הניתוח
  7. רשימת ביבליוגרפיה התחלתית
  8. לוח זמנים משוער לשלבי העבודה

- הצעה תוגש בעשרה עותקים מודפסים.
- להצעה יש לצרף בקשה לאישור נושא לעבודת גמר
- אחת לשנה מיום התחלת עבודת הגמר יגיש התלמיד למזכירות התכנית דו"ח התקדמות 
  מאושר ע"י המנחה, אלא אם כן נקבע לו פרק זמן קצר יותר.

 • הנחיות כלליות לעריכת העבודה:
  ההנחיות שלהלן נכתבו במטרה לקבוע אחידות צורנית לעבודת הגמר.
  מוצע להיעזר בספר:
  ז. שקט, תכנון חיבור אוניברסיטאי וכתיבתו, תל-אביב: בית ההוצאה של אגודת הסטודנטים, 1976. (בעיקר לצורך הכנת רשימת ביבליוגרפיה בעברית).
   
 • מבנה צורני ושפה:
  - העבודה תודפס על צידו האחד של הדף ברווח וחצי על דף בגודל A4 בלבד.
    את העבודה יש לכרוך בכריכה רכה.
  - עבודת הגמר תוגש בשפה העברית. במקרים מיוחדים של מגבלות שפה או מקרים בהם
    המקצוע מחייב, לפי המלצת המנחה ובאישור ועדת ההוראה, יהיה ניתן להגיש את 
    עבודת הגמר בשפה אחרת. במקרים אלה ייכתב תקציר בעברית.
   
 • שער העבודה:
  את שער העבודה יש לערוך לפי הדוגמה
   
 • שער פנימי:
  השער הפנימי (העמוד הראשון שלאחר הכריכה) יודפס באותה צורה כמו שער העבודה  בתוספת ההערה הבאה שמקומה בחלק התחתון של העמוד:
  הממצאים והמסקנות המופיעים בעבודה זו הם דיעותיו של כותב העבודה בלבד ואינם מייצגים בהכרח את השקפותיהם ודיעותיהם של מנחי העבודה, הקוראים או חברי הסגל האקדמי של הפקולטה לניהול.
   
 • שער בשפה האנגלית:
  שער חיצוני ופנימי בשפה האנגלית יופיעו בצידה האחורי של העבודה. תכנם יהיה תרגום נאמן של תוכן שער העבודה בעברית.דוגמה 
 • מבנה העבודה:
  מבנה העבודה יהיה כדלקמן:
  1. דף הבעת תודה או הקדשה (אם קיים - יופיע בעמוד נפרד).
  2. תוכן העניינים
  3. רשימת ציורים/טבלאות
  4. גוף העבודה
  5. נספחים
  6. רשימת ביבליוגרפיה
  7. תקציר באנגלית (אם העבודה נכתבה באנגלית יופיע תקציר בעברית).
  8. שער אחורי בשפה האחרת לזו שבה נכתבה העבודה.

 

 

התקשרות עם ארגונים וגורמים עסקיים

 

ישנן עבודות גמר הכרוכות במגע עם חברות וגורמים עסקיים; לכן מובאים לתשומת לב התלמידים הכללים האלה:
 • פניית התלמידים לעריכת מחקר-שדה בארגון או במפעל כלשהו תבוצע רק באישור המנחה. 
 • פנייה לארגון או למפעל היא של התלמיד ולא של הפקולטה. 
 • הפנייה לארגון תהיה בכתב, ולא תהיה על גבי נייר רשמי של הפקולטה.
 • תלמיד שמחקרו מתמקד בארגון אחד או קבוצה קטנה של ארגונים יגש לעבודת השדה רק לאחר שקיבל אישור על כך מהארגון או מהמפעל.
  האישור חייב לכלול את הסכמת הארגון או המפעל לפרסום העבודה, בין אם הפרסום יהיה בשמו המלא של הארגון או המפעל, או בשם בדוי כלשהו. אם הארגון יסכים מראש לאשר רק את ביצוע העבודה ויתנה את פרסומה באישור נוסף של החיבור הכתוב, ישיג התלמיד אישור לביצוע העבודה לפני שיחל בה. התלמיד יהיה חייב להשיג (לאחר הגשת החיבור לארגון), אישור נוסף לפרסום העבודה. 
 • אם מסיבה כלשהי יחזור בו הארגון מהסכמתו לפרסום העבודה, או שפרסום העבודה לא יתאפשר מסיבה כלשהי שאיננה תלויה באוניברסיטה, לא יהיה התלמיד זכאי לקבל את התואר "מוסמך", אפילו עמד בכל הדרישות לקבלת התואר. 
 • תלמיד אשר במסגרת עבודת הגמר שלו עורך ניסויים בהם מעורבים בני-אדם, חייב לקבל על כך אישור מראש מהוועדה המוסמכת לכך. (ראה פרטים בתקנון האוניברסיטאי שבראשית ידיעון זה.) 
 • התלמיד ישלח מכתבי תודה לארגונים ולאישים איתם בא במגע ואשר עזרו לו בביצוע עבודתו.

 

 

הפצת עבודת הגמר

 

          עבודת הגמר תופץ במספר עותקים:
          למנחה ולקוראים (3-2 עותקים);
          למזכירות התכנית עותק חתום ע"י מנחה העבודה;
          לספריית מדעי החברה והניהול (3 עותקים ע"ג דיסק)

 

 

בקשה לאישור נושא עבדת גמר  בקשה לאישור נושא עבודת גמר
שער העבודה (בעברית)  שער העבודה (בעברית)
שער העבודה (באנגלית)  שער העבודה (באנגלית)

 

צור קשר