קורסים מעבר למכסת הלימודים

קורסים מעבר למכסת הלימודים

תלמיד רשאי ללמוד קורסים נוספים בלימודים מתקדמים מעבר למכסת השעות לקבלת התואר. 
עם תום לימודיו יודיע התלמיד למזכירות בכתב על הקורסים בהם השתתף מעבר למכסה.
ציוני קורסים אלה יירשמו בגליון הציונים תחת הכותרת, "קורסים נוספים מעבר למכסת השעות", אולם הם לא יובאו בחשבון בשקלול הציון הסופי.

בנסיבות מסוימות, תלמיד שלמד קורס/ים מעבר למכסת לימודיו לתואר יהיה זכאי להחזר שכ"ל בהיקף שלא יעלה על 3 י"ס, בכפוף לנהלי הפקולטה והאוניברסיטה. פרטים ביחידה לשכ"ל.

צור קשר