רשימת הדקאן

רשימת הדקאן

אחת לשנה, במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים תתפרסם "רשימת דקאן" אשר תכלול תלמידים מצטיינים. לתלמידים אלה יוענקו תעודות הצטיינות בטקס מיוחד.

 

תלמיד ייכלל ב"רשימת הדקאן" אם צבר 8 י"ס לפחות בשנה"ל שעברה (להוציא לימודי השלמה ופטורים) בממוצע משוקלל שאיננו נמוך מ-85. במניין הקורסים יילקחו בחשבון אך ורק קורסים בהם השתתף בפועל בהיותו תלמיד לתואר שני.


יוצא מכלל זה תלמיד שהשתתף בשנה"ל שעברה בתכנית לחילופי סטודנטים ואשר לגביו מתקיימים הכללים האלה:

  • צבר בשנה"ל שעברה קורסים בהיקף 4 י"ס לפחות בציון ממוצע משוקלל שאיננו נמוך מ-85.
  • למד בשנה"ל שעברה באוניברסיטה בחו"ל קורסים בהיקף 4 י"ס לפחות.


מספר הזכאים להיכלל ב"רשימת הדקאן" לא יעלה על 3% מכלל התלמידים בתכנית.


תלמיד שסיים את לימודיו והוענק לו תואר בטקס הענקת התארים לא ייכלל ברשימה.


בקביעת רשימת הזכאים להיכלל ב"רשימת הדקאן" יילקחו בחשבון ציונים של שנת הלימודים שעברה אשר ייזקפו לזכות התלמיד עד 15 בנובמבר לכל המאוחר.

 

צור קשר