פטור על סמך לימודים קודמים

 1. כללי
  • בתנאים מסוימים תכיר הפקולטה בלימודיו הקודמים של תלמיד כתרומה שקולה לקורס נתון במסגרת תכניות הלימודים.
    
  • דיון בפטור מהשתתפות בקורס ייעשה על-סמך לימודים באוניברסיטה מוכרת ובתנאי שנושא הקורס הוא חלק מתכנית הלימודים והינו בעל רמה והיקף הזהים לקורס ממנו מבקש התלמיד פטור.
    
  • קיבל התלמיד פטור על-סמך לימודיו הקודמים לא ייחשב הציון שהשיג בעבר לצורך שקלול ציוניו, אלא יירשם כ"פטור" בלבד.
    
  • אם יופסקו לימודי התלמיד (ביוזמתו או ביוזמת הפקולטה) יפנה התלמיד בבקשה לחדשם, או אם יעבור תלמיד מתכנית לימודי מוסמך אחת לשנייה במסגרת הפקולטה, יידון מעמדו האקדמי מחדש לרבות נושא זיכוי ופטור מקורסים שקיבל בעבר. בכל מקרה, יחולו עליו כללי הפטור הנהוגים באותה תכנית בה הוא מבקש ללמוד. (לצורך זה ראה תקנון הפסקת לימודים וחידושם).
    
  • הוראות אלה חלות אך ורק על בעלי תואר ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל. 

    
 2. מכסת לימודים מינימלית
  • תכנית: מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים (MBA)
   • מכסת הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים" (מב"ע) היא 28 י"ס. ניתן לקבל פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים, אך בכל מקרה על התלמיד ללמוד בפועל 22 י"ס לפחות. תלמיד שקיבל פטור ביותר מ-6 י"ס, ישלים את המכסה הנדרשת בקורסי בחירה נוספים.
   • מכסת הלימודים בכל התמחות היא 6 י"ס לפחות, תלמיד שקיבל פטור בקורסים מקבוצה זו, ישלים את המכסה המינימלית הנדרשת בקורסים אחרים מאותה קבוצה.

     
  • תכנית: מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול (.M.Sc)
   • מכסת הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול" בתכנית הכוללת עבודת גמר היא 22 י"ס. ניתן לקבל פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים, אך בכל מקרה על התלמיד ללמוד בפועל 18 י"ס לפחות. תלמיד שקיבל פטורים בהיקף של יותר מ-4 י"ס, ישלים את המכסה הנדרשת בקורסי בחירה נוספים.
   • מכסת הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה במדעי ניהול" בתכנית ללא עבודת גמר היא 28 י"ס. ניתן לקבל פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים, אך בכל מקרה על התלמיד ללמוד בפועל 22 י"ס לפחות. תלמיד שקיבל פטור ביותר מ-6 י"ס, ישלים את המכסה הנדרשת בקורסי בחירה נוספים.


     
 3. נהלים להענקת פטור

  ניתן להכיר בלימודים קודמים לצורך קבלת פטור אך ורק מקורסים השייכים ל:
  • בתכנית המב"ע:
   • קורסי חובה בתכנית
   • קורסי חובה בהתמחות
    (בכפוף למכסת הלימודים המינימלית בהתמחות, ר' סעיף 2 לעיל)


     
  • בתכניות המלמ"ן:
   • ניתן יהיה להכיר בלימודים קודמים לצורך קבלת פטור מקורסים במסגרת לימודי החובה הבסיסיים בלבד (לרבות קורסי יסוד במנהל עסקים).


     
 4. תלמיד יקבל פטור מקורסים במקרים אלה:
  • אם סיים תואר ראשון בחוג או בחטיבה שהם עיקר עניינו של הקורס הנדון (רשימת חוגים רלוונטיים, ראה נספח בהמשך) במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, ובתנאי שלא עברו יותר מ-7 שנים מאז קבלת התואר.
    
  • אם למד קורס זהה או מקביל בתכנו ובהיקפו במסגרת לימודיו לתואר שני במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל והשיג בו ציון "עובר", ובלבד שלא עברו יותר מ-7 שנים מאז נבחן בקורס.
    
  • אם למד קורס חופף בתוכנו ובהיקפו במסגרת לימודיו לתואר ראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, והשיג בו ציון 80 לפחות, ובלבד שלא עברו יותר מ-7 שנים מאז נבחן בקורס.
    
  • תלמיד לא יורשה להשתתף בקורס ממנו קיבל פטור.


    
 5. נוהל הגשת בקשה לפטור

  פטור מקורס הניתן על סמך סיום חוג רלוונטי (כמפורט לעיל) יינתן באופן אוטומטי ואין צורך בהגשת בקשה מיוחדת. בקשות לפטור מקורסים (כמפורט לעיל) יפנה התלמיד למזכירות לענייני קבלה ופטורים לפני תחילת לימודיו. התלמיד ימלא טופס נפרד לכל אחד מן התחומים בהם הוא מבקש פטור, ויצרף סילבוס רשמי מפורט של כל קורס אותו למד, בסמסטר בו למד אותו, הכולל נושאי הקורס, מטלות הקורס ורשימת הקריאות בקורס. (על הסילבוס לשאת חותמת של המוסד שבו נלמד הקורס). טופסי בקשה לפטור נמצאים באתר הפקולטה. תלמיד המערער על ההחלטה שהתקבלה בעניינו יפנה בקשה מנומקת בכתב לוועדת ההוראה בצירוף המסמכים המתאימים.
  בקשה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים לא תטופל.

  בקשה לפטור מקורס ע"ס לימודים קודמים

נספח

להלן רשימה חלקית של חוגים רלוונטיים לקבלת פטור. רשימה זו מפרטת את החוגים השכיחים ביותר.

 

שם הקורס חוג רלוונטי
כלכלה למנהל עסקים כלכלה
מודלים סטטיסטיים במנהל עסקים --
התנהגות ארגונית למנהל עסקים  
יסודות החשבונאות הפיננסית חשבונאות
יסודות האסטרטגיה --
יסודות המימון --
ניהול המידע בארגון --
מבוא ליצירת ערך --
ניהול השיווק --
אתיקה ועסקים --

 

 

צור קשר