סיום הלימודים

סיום הלימודים

 

1.   משך הלימודים לקראת תואר

 • משך הלימודים המירבי בכל תכניות הלימוד לקראת התואר השני הוא 4 שנים.
   
 • כל שינוי בהוראות אלה טעון אישור ועדת ההוראה או הוועדה היחידתית הנוגעת בדבר.
   
 • תלמיד שהפסיק את לימודיו, תיכלל תקופת ההפסקה במניין השנים בהן עליו לסיים את לימודיו לקראת תואר.

 

2.   שקלול ציון סופי וזכאות לתואר

 • תלמיד שהשלים את כל חובותיו לקראת תואר שני ומבקש לקבל אישור זמני על סיום לימודיו וכן להשתתף בטקס הענקת התארים, חייב ליזום הליך של הכרה בסיום לימודיו, באמצעות מערכת "מידע אישי לתלמיד" לא יאוחר מ-1 באפריל בשנה בה מתקיים הטקס (על התלמיד חלה חובת המעקב אחר הטיפול בבקשתו).
  תלמיד המעוניין להודיע על שינוי בפרטיו האישיים (למשל: שינוי שם) חייב גם כן לסיים את כל ההליכים עד 1 באפריל.
  עם הגשת הבקשה בטלה זכותו של התלמיד לפנות בערעור כלשהו הנוגע לציוניו. מועד הזכאות לתואר ייקבע על-פי מועד הגשת העבודה/המטלה האחרונה.
  תלמיד בתכנית "מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים" המעוניין בכך, יוכל לקבל אישור על מיקומו היחסי בין הזכאים לתואר באותה שנה.
   
 • בשקלול הציון הסופי לקראת תואר יובאו בחשבון ציוני הקורסים שהתלמיד למד בפקולטה והמהווים חלק מתכנית לימודיו, פרט ללימודי ההשלמה ופרט לקורסים שעל פי הצהרת התלמיד הם מעבר למכסת לימודיו.
   
 • בתכניות המוסמך שאינן כוללות הגשת עבודת גמר יחושב הציון המשוקלל ע"י צרוף מכפלות ציוני הקורסים בהיקפם מחולקים בסה"כ הי"ס.
   
 • בתכניות המוסמך הכוללות הגשת עבודת גמר, אופן שקלול הציון יהיה כנ"ל ויהווה 70% מהציון הסופי. משקל ציון עבודת הגמר יהווה 30% מהציון הסופי.

 

 

3.   הענקת תואר בהצטיינות

 • תואר "מוסמך אוניברסיטה" בהצטיינות יוענק לתלמיד אשר סיים לימודיו בציון סופי 89.5 לפחות.
   
 • התואר "מוסמך אוניברסיטה" בהצטיינות יתרה יוענק לתלמיד אשר סיים לימודיו בציון סופי 95 ומעלה.
 • בתעודות המוענקות למסיימי תכנית לימודי תעודה, לא תצויין הצטיינותם של התלמידים.

ניתן להגיש בקשה לסיום עד תאריך 30.3.15

 

 

צור קשר