התקשרות עם ארגונים וגורמים עסקיים בהקשר ללימודים

התקשרות עם ארגונים וגורמים עסקיים בהקשר ללימודים

ניתן להגיש תרגילים, פרויקטים ועבודות הקשורים במגע עם חברות וגורמים עסקיים. לפיכך מופנית תשומת לב התלמיד לסעיף הרלוונטי בתקנון עבודת גמר לתואר שני. סעיף זה מחייב כל תלמיד המבצע עבודה הכרוכה בהתקשרות עם ארגונים וגורמים עסקיים.

צור קשר