מעקב אחרי התקדמות בלימודים, הפסקת לימודים וחידושם

פטור על סמך לימודים קודמים

1.   הפסקת לימודים ביוזמת הפקולטה

תלמיד לא יורשה להמשיך את לימודיו אם נזקפו לחובתו חמישה ציוני נכשל (ציון נכשל שתוקן לציון 80 לפחות לא ייכלל במנין הכשלונות) אלא אם כן פנה ביוזמתו לוועדת ההוראה, על פי הנוהל המקובל, וקיבל ממנה היתר להמשך לימודיו.

הוראות אלה חלות גם על לימודי ההשלמה בתכניות בהן יש לימודי השלמה.

הודעה על הפסקת הלימודים איננה פוטרת את התלמיד מהמשך חובת תשלום שכר הלימוד. לפיכך חייב התלמיד לפנות ליחידה לשכ"ל על מנת להסדיר נושא זה.

 

2.   דיון במהלך לימודי התלמיד

במקרים שיפורטו להלן תדון ועדת ההוראה של הפקולטה באופן המשך לימודיו של התלמיד

 • לא השלים התלמיד את חובותיו בתוך תקופה שנקבעה בתקנות, או לא עמד בתנאים שנקבעו לו ע"י מוסדות הפקולטה.
 • סיים התלמיד את לימודי החובה / לימודי הליבה בציון ממוצע משוקלל נמוך מ-75.

ועדת ההוראה רשאית להתנות את המשך לימודי התלמיד בעמידה בתנאים מסויימים ואף להורות על הפסקת לימודיו.

 

3.   הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד

תלמיד המעוניין להפסיק את לימודיו בפקולטה מיוזמתו, יודיע על כך בכתב למדור תלמידים במרכז למרשם ולמזכירות הסטודנטים. בכל מקרה, אם לא נרשם לקורסים במועד, הוא ייחשב כתלמיד שהפסיק לימודיו.

הודעת הפסקת הלימודים איננה פוטרת את התלמיד מהמשך חובת תשלום שכר הלימוד. לפיכך חייב התלמיד לפנות ליחידה לשכ"ל על מנת להסדיר נושא זה.

 

4.   חידוש לימודים
 

 1. תלמיד שלא נרשם לקורסים או הפסיק את לימודיו לפני שסיים 4-5 קורסים לפחות בהיקף של 4-5 י"ס לפחות ולא ניגש לבחינות, לא יוכל לחדש את לימודיו בפקולטה. עליו להירשם כמועמד חדש, ויחולו עליו כל כללי המיון והקבלה המקובלים בעת הרישום מחדש. בקשתו לחידוש לימודים תידון בוועדת ההוראה או ע"י מי שהוסמך על-ידה. בשיקולי ועדת ההוראה תובא בחשבון גם עמידה בתנאי מסגרת הזמן המרבית לסיום הלימודים לקראת תואר.
   
 2. תלמיד שסיים 4-5 קורסים לפחות בהיקף של 4-5 י"ס לפחות, עמד בהצלחה בבחינות והיה זכאי להמשיך בלימודיו בעת שהודיע על הפסקת לימודיו, וברצונו לחדש את לימודיו, יגיש למזכירות הפקולטה בקשה לחידוש הלימודים.
  כמו כן, חייב התלמיד בתשלום דמי חידוש הלימודים.

 

5.   תנאי מעבר בין תכניות המוסמך

 • תלמיד המבקש לעבור מתכנית מוסמך אחת לתכנית אחרת בלימודי המוסמך, יפנה בכתב לוועדת ההוראה לא יאוחר מחודשיים לפני תחילת הסמסטר.

  אישור המעבר כפוף לעמידה באחד מהתנאים האלה לפחות:
  • עמידה בתנאי הקבלה של התכנית אליה הוא מבקש לעבור.
  • סיום חובת שמיעת כל הקורסים בתכנית בה למד בציון ממוצע משוקלל 80 לפחות. לרבות עמידה בתנאי ההתקדמות בלימודים בתכנית ובתנאי שלא עברו יותר מ-3 שנים מתחילת לימודיו בתכנית.
   הנחייה זו חלה אך ורק על תכניות לימוד בהן חלה חובת הגשת עבודת גמר.

בכל מקרה חלה חובת עמידה בדרישות הידע הקודם לפני תחילת הלימודים בתכנית החדשה. 

 

 • משך לימודיו של תלמיד כנ"ל לא יעלה על המועד הארוך מבין השניים:
  • משך הזמן הנדרש לסיום הלימודים בתכנית אליה עבר (לצורך כך נמנות גם השנים בהן למד התלמיד בתכנית הקודמת).
  • שתי שנות לימוד מאז המעבר.

התנאים שפורטו לעיל חלים אך ורק על תלמידים פעילים בתכניות המוסמך. על תלמידים שהפסיקו לימודיהם ביוזמתם ומבקשים לחדשם - יחולו כללים אחרים.

 

צור קשר