בחינות ותיקון ציון

בחינות ותיקון ציון
 1. כללי

  תלמיד רשאי לגשת לבחינה רק אם מילא את כל חובותיו בקורס. על התלמיד לעקוב אחר הפרסומים באתר הפקולטה ובלוחות המודעות המתייחסים למועדי הבחינות ולמיקומן.

  מלבד בחינות סוף קורס יידרש התלמיד להיבחן גם בבחינות ביניים. בחינות אלה יתקיימו עפ"י שיקולו של המורה ובמועד שהוא יקבע. ככלל, אין בפקולטה מועדי ב' ותלמיד רשאי לגשת למועד בחינה אחד בכל קורס בו השתתף (להוציא מקרים המפורטים בסעיף 2.4 להלן). תלמיד שלחובתו ציון נכשל בקורס חייב לשוב ולהירשם לקורס ולעמוד בדרישותיו.


   
 2. אפשרויות בחינה

  בקורסים בהם מתקיימת בחינת סוף סמסטר ייבחן התלמיד באחת מהדרכים האלה:
  • 2.1   בחינת סוף הסמסטר
   על פי המועדים המפורטים בפרק הרלבנטי באתר הפקולטה.
    

  • 2.2   מועד חלופי
   תלמיד יורשה לבחור באחד משני מועדי בחינה עוקבים בקורסים בהם השתתף:
   • הנחיה זו מתייחסת לקורסים המוצעים פעמיים בשנה ואשר בכל אחד מהם מתקיימת בחינת סוף סמסטר.
   • המועד החלופי מיועד לתלמיד שנעדר מהבחינה ואיננו מיועד לתלמיד שניגש לבחינה ונכשל או לתלמיד המבקש לשפר ציון חיובי.
   • תלמיד שלא ניגש לבחינה בקורס מסוים בסוף סמסטר א' של שנה"ל יורשה להשתתף בבחינה בקורס זה בסוף סמסטר ב'.
   • תלמיד שלא ניגש לבחינה בקורס מסוים בסוף סמסטר ב' של שנה"ל יורשה להשתתף בבחינה בקורס זה בסמסטר הקיץ או בסמסטר א' של שנה"ל הבאה, אם הקורס מוצע.
   • תלמיד שלא ניגש לבחינה בקורס מסוים בסוף סמסטר הקיץ של שנה"ל יורשה להשתתף בבחינה בקורס זה בסוף סמסטר א' של שנה"ל הבאה, אם הקורס מוצע.
   • תנאי הכרחי להשתתפות בבחינת המועד החלופי הינו עמידה בכל מטלות הקורס (תרגילים, בחינת ביניים, עבודות וכו') פרט לבחינת סוף הסמסטר.
   • על תלמיד הבוחר לגשת לבחינה במועד השני/העוקב חלה חובת בירור חומר הלימוד לבחינה. ציון הבחינה ייקבע ע"י מורה הקורס שבו נבחן התלמיד. ואילו הציון הסופי ייקבע עפ"י הנחיות מורה הקורס בו השתתף התלמיד בפועל.
   • ההסדר המאפשר לתלמיד לגשת לבחינת סוף הקורס בסמסטר העוקב חל אך ורק על קורסים בהם מתפרסם מועד בחינה באתר הפקולטה.
    (לשם הבהרה: בקורס אשר בסמסטר העוקב אין בחינה - אין אפשרות למועד חלופי).
   • על תלמיד הבוחר שלא לגשת לבחינה במועד הראשון חלה חובת הבירור אם הקורס מוצע בסמסטר העוקב והאם מתקיימת בקורס זה בחינת סוף סמסטר.
   • תלמיד שהחליט לא לגשת לבחינת סוף הקורס במועד המקורי לא יורשה להשתתף בקורסים המבוססים על הקורס הנ"ל.
   • בקורסי בחירה המוצעים אחת לשנה בלבד לא יינתן מועד חלופי, ולרשות התלמידים עומד מועד בחינה אחד בלבד.
   • שיבוץ התלמידים לבחינה במועד החלופי ייעשה באופן הזה:
    • בקורס בו מלמד אותו מורה בשני סמסטרים עוקבים - ייבחן התלמיד במועד החלופי אצל המורה שבשיעוריו השתתף.
    • בקורס בו התחלף המורה בסמסטר העוקב, ייגש התלמיד לבחינה במועד החלופי בקבוצה שיבחר.
      
  • 2.3   מועד מיוחד

   נבצר מתלמיד להשתתף בבחינת סוף קורס מהסיבות המפורטות להלן, יגיש בקשה להשתתף בבחינת מועד מיוחד בצירוף מסמכים המאמתים את בקשתו.
   • שירות מילואים (כפוף לתקנות האוניברסיטה) - הגשת הבקשה בצירוף המסמכים המאמתים לא יאוחר מ-14 יום מתום שירות המילואים.
   • היעדרות של תלמידה עקב לידה מבחינות שהתקיימו בתוך שלושה שבועות מיום הלידה.
   • קיום שתי בחינות באותו מועד במסגרת הפקולטה לניהול - במקרים בהם מתקיימות שתי בחינות בו זמנית ואחת מהן ניתנת במסגרת התואר הראשון, בו מוצעים שני מועדים - על התלמיד להשתתף במועד הנוסף המוצע במסגרת התואר הראשון ממילא.

   לא יאושר מועד מיוחד לתלמיד הנעדר מהבחינה עקב סיבות הנובעות מאילוצים של מקום עבודתו.
   בקשות חריגות שאינן מפורטות בסעיפים לעיל יש להגיש בכתב בלווי מסמכים מתאימים לוועדת ההוראה, לא יאוחר מ-14 יום לאחר האירוע שבעטיו נעדר התלמיד מהבחינה.
   קביעת מועד הבחינה היא בסמכותו של המורה ובתיאום עם מזכירות הסטודנטים. הבחינה תתקיים במהלך הסמסטר העוקב או בסיומו (במועד הבחינות הרגיל) ולא יאוחר מחמישה חודשים לאחר מועד הבחינה המקורית.


    
  • 2.4   מועד ב'

   בקורסי חובה המוצעים אחת לשנה בלבד רשאי תלמיד שנכשל בקורס או שנעדר מהבחינה מסיבה מוצדקת להיבחן פעם נוספת (מועד ב').
   הבחינה תתקיים במהלך הסמסטר העוקב ולא יאוחר מסיומו.
   תלמידי המסלול המובנה שנכשלו ב-1-2 קורסים, מכלל קורסי הליבה הנלמדים בסמסטר הראשון ללימודיהם, יהיו זכאים למועד ב' בקורסים אלה.

   הנ"ל איננו חל על תלמידים שנעדרו מהבחינה מסיבות בלתי מוצדקות.

    
 3. סדרי בחינות

  הבחינות מרוכזות בתקופה של כ-4 שבועות בתום כל סמסטר. מוצע כי בעת תכנון תכנית לימודיו יתחשב התלמיד במועדי הבחינות המתפרסמים אף הם באתר הפקולטה.
  • על התלמיד להציג בכניסה למבחן כרטיס נבחן (או שובר תשלום - הכל לפי הנחיות המרכז למרשם) ותעודה מזהה.
  • בסמוך ליום הבחינה תפורסם על לוחות המודעות חלוקת הנבחנים לחדרים. התלמידים יכנסו לחדר הבחינה אך ורק לפי חלוקה זו.
  • על התלמיד להגיע לבחינה כ-15 דקות לפני תחילתה. תלמיד שיאחר מעבר ל-30 דקות לא יהיה זכאי להיכנס לחדר הבחינה.
  • תלמיד לא יורשה לצאת מחדר הבחינה במשך שעה וחצי מתחילת הבחינה ובחצי השעה האחרונה. במקרים חריגים, בהם אושר הדבר מראש, תותר היציאה בהתאם לאישור שקיבל התלמיד.
  • תלמיד שנכנס לחדר הבחינה והחליט לא להיבחן חייב להישאר בחדר לפחות חצי שעה לאחר תחילתה. לאחר מכן יחזיר את מחברתו (אף אם היא ריקה) ואת השאלון. במקרה זה ידווח לו ציון נכשל.
  • התלמידים נדרשים להישמע להוראות המשגיחים.
  • תלמידים בעלי לקויות למידה המבקשים התאמות בבחינות, חייבים לעבור אבחון בשירות הפסיכולוגי של דקאנט הסטודנטים (בניין מיטשל, חדר 214, טלפון 6409692, yeutz@post.tau.ac.il). זאת - גם אם בידם מצויים אבחונים קודמים.
   התאמות בבחינות ניתנות על-סמך חוות דעת של השירות הפסיכולוגי, בתיאום עם ועדת ההוראה. עקב רשימת המתנה ארוכה, מומלץ לפנות לאבחון מוקדם ככל האפשר.


    
 4. נוהל עיון במחברת הבחינה וערעור על ציון הבחינה

  הפקולטה מאפשרת לתלמידיה לעיין במחברות בחינה, אם ע"י סריקת הבחינה והצגתה באתר האינטרנט או ע"י עיון בבחינה עצמה - במקרה של בחינה חסויה (ראה להלן).
   
  • 4.1    נוהל עיון וערעור על ציון בחינה לא חסויה:
   בתום מועד בחינות סוף הסמסטר ועם פרסום הציונים יוכל תלמיד המעוניין בכך, להזמין סריקה של מחברת הבחינה שלו ולעיין בה באתר האינטרנט "מידע אישי לתלמיד" בכתובת: http://www.ims.tau.ac.il/tal.
   • הזמנת הסריקה תתאפשר רק לתלמיד שסידר את שכר הלימוד שלו.
   • תלמיד המעוניין בכך יוכל להגיש ערעור מנומק תוך שבועיים, לכל המאוחר, מיום סריקת מחברות הבחינה. את הערעור יש להגיש בכתב או לשלוח בפקס מס' 03-6406287 אל מזכירות הבחינות.
  • 4.2   נוהל עיון וערעור על ציון בחינה חסויה:
   חלק מהבחינות המתקיימות בפקולטה הן בחינות חסויות, בכפוף להחלטת מורה הקורס.
   בשאלון בחינה רב-ברירה ייסרק דף התשובות בלבד ובמקביל יקיים מורה הקורס או מי שהוסמך על ידו מפגש עם התלמידים המעוניינים לעיין בבחינה שלהם.

    
  • 4.3   הגשת הערעור מבטלת אוטומטית את ציון התלמיד. המורה רשאי להעלות את הציון, להורידו או לא לשנותו. הציון שייקבע אחרי בדיקת הערעור יהיה סופי.
    
  • 4.4   לא ניתן לערער על בחינת ביניים שמשקלה בציון הסופי בקורס הינו 19% לכל היותר.


   טופס ערעור על  ציון  בחינה ניתן להוריד מכאן

    
 5. מדיניות שמירה על טווח ציונים

  מדיניות שמירה על טווח ציונים בפקולטה נהוגה מדיניות שמירה על טווח ציונים בקורסי התואר השני בפקולטה. מרצה הקורס רשאי לקבוע אם הממוצע הנ"ל יחושב לגבי כל התלמידים בקורס, או לחילופין, להוציא מהחישוב מקרי קיצון (outliers) לפני ביצוע חישובי ההתפלגות (למשל להוציא מהחישוב 5% מהציונים הגבוהים ביותר ו-5% מהציונים הנמוכים ביותר בקורס, או לחילופין, להתחשב רק בציונים
  מ-50 ומעלה).

  עקרונות השיטה יחולו על כל קורסי התואר השני (למעט קורסים בהם מספר המשתתפים נמוך מ- 12 תלמידים) בין אם מתקיימת בקורס בחינה ובין אם נדרשו הסטודנטים בקורס להגיש עבודה מסכמת, פרוייקט או כל מטלה אחרת. מדיניות השמירה על טווח הציונים תיושם לגבי הציון הסופי בקורס.
  ​בהתאם לכך:
  •   ממוצע הציונים בקורסי הליבה יהיה בטווח שבין 78 ל- 82
  •   ממוצע הציונים בקורסי הבחירה יהיה בטווח שבין 83 ל- 87
  •   ממוצע הציונים בקורס פרויקט מסכם יהיה בטווח שבין 85 ל- 90

  ​בקורסי חובה המוצעים ביותר מקבוצת לימוד אחת תונהג שיטה אחידה.    
 6. תיקון ציון חיובי

  תלמיד המעוניין לתקן ציון חיובי בקורס חובה או בקורס מתקדם יהיה חייב להירשם שנית ולהשתתף בקורס בו הוא מעוניין לתקן את הציון.

  תלמיד יוכל להירשם לקורס/ים לצורך תיקון ציון חיובי בכל עת במהלך לימודיו. בכל מקרה יירשם לו הציון האחרון שהשיג (בכלל זה נל"ר או נכשל) בזיכוי מספר הי"ס בהם עמד בפועל.

  חזרה על קורס/ים אפשרית אם התלמיד טרם הגיש בקשה להכרה בסיום לימודיו.

   

 

 

צור קשר