ניהול השיווק (MSc) - תשע"ו

MSc in Management Sciences -  Marketing Management

ראש התכנית - פרופ' יעל שטיינהרט

מרכז שירות לסטודנט - 03-6406293  


 


המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ו


 

בכל חברה וארגון - השיווק מהווה מרכיב מרכזי בדרך להגשמת המטרות העסקיות. ידע בשיווק חיוני לכל מנהל ובמיוחד למי שמתכנן לפתח קריירה שמתמקדת בתחום זה.


מסלול ה-MSc בשיווק מיועד למעוניינים להשתלב בתפקידי ניהול שיווקיים מובילים בתעשייה ועבור המעוניינים להעמיק במחקר ולהשתלב כחוקרים ואנליסטים בכירים בתעשייה או באקדמיה.


מטרת המסלול, להעניק לבוגריו נקודת מבט מקיפה על עולם העסקים והניהול תוך הבנה מעמיקה של הדרכים להשגת מטרות הארגון על-ידי פעילות שיווקית. התכנית מורכבת מלימודי ליבה, החושפים את התלמידים לעקרונות המרכזיים בעולם הניהול לצד קורסים העוסקים בתחומי הידע העדכניים ביותר בשיווק. בנוסף, יכולים הסטודנטים להתמקד במסלולי ידע מרכזיים דוגמת שיווק בעידן החדש, שיווק בינלאומי ותקשורת שיווקית בעולם החברתי.


הסטודנטים בהתמחות יכולים לבחור במסלול ללא עבודת תזה ולקבל השכלה רחבה המפתחת את הכישורים המעשיים והמחקריים בתחום. אפשרות אחרת שמתאימה לסטודנטים בעלי אוריינטציה מחקרית חזקה, המעוניינים בביצוע מחקר כתנאי מקדים להמשך לימודים לדוקטורט בעתיד, היא לכתוב במסגרת לימודיהם עבודת גמר מחקרית בהיקף של 6 י"ס (המעבר ממסלול ללא תזה למסלול הכולל כתיבת עבודת גמר מותנה בגיבוש נושא לעבודת המחקר, באיתור מנחה ובאישור ראש התכנית).

 

 

פרויקט מסכם

תלמידים שהתקבלו ללימודים, החל משנת הלימודים תשע"ה ואילך, מחוייבים להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם, בהיקף 2 י"ס, במסגרת קורס בחירה ייעודי.

 

 

מבנה התכנית ופירוט הקורסים:

 


חובת השתתפות:
בהדרכה לשימוש במאגרי מידע בספרייה
בחונכות אקדמית


 

הקורסים בתכנית המוסמך במדעי הניהול משתייכים לאחת מארבע קבוצות: קורסי חובה במנהל עסקים (כלכלה וסטטיסטיקה) שמטרתם ליצור בסיס משותף להמשך הלימודים; לימודי יסוד בניהול (מתוך המבחר של קורסי הליבה בתחומים כגון: מימון, התנהגות ארגונית, אסטרטגיה, מערכות מידע, אתיקה וכו'), שנועדו לבסס את הרקע להבנת צרכי הארגון וצרכי הניהול; קורסי חובה בתכנית, שמתמקדים ביצירת הבסיס התיאורטי וקורסי בחירה שנועדו להעמיק את הידע הנרכש ולחשוף את הלומד למגוון רחב של תיאוריות וכלים בתחום ההתמחות. במסגרת לימודיהם יידרשו תלמידי תכנית המוסמך במדעי הניהול להגיש פרויקט מסכם בעל מרכיב של עבודה אינדיבידואלית. הפרויקט יבוצע כחלק ממטלות קורסים נבחרים.

 

פרק א' - קורסי ליבה במנהל עסקים (4 י"ס):

1231.2210 כלכלה למנהל עסקים 2 י"ס
1231.2211 מודלים סטטיסטיים במנהל עסקים 2 י"ס


 

פרק ב' - לימודי יסוד בניהול (4 י"ס):

1231.2212 התנהגות ארגונית למנהל עסקים 2 י"ס
1231.2321 יסודות החשבונאות הפיננסית 2 י"ס
1231.2322 יסודות האסטרטגיה 1 י"ס
1231.2410 יסודות המימון 2 י"ס
1231.2411 ניהול המידע בארגון 1 י"ס
1231.2412 מבוא ליצירת ערך 1 י"ס
1231.2415 אתיקה ועסקים 1 י"ס

  
 

פרק ג' - קורסי חובה בתכנית (6-7 י"ס):

1231.2413 ניהול השיווק 2 י"ס
1231.3402 תובנות צרכניות ושיווק אסטרטגי 2 י"ס
1243.2103 שיטות מחקר התנהגותיות ויישומיות* 2 י"ס
1243.3425 ניתוח נתונים בשיווק 1 י"ס

________________________________
*   קורס משותף עם התנהגות ארגונית ומערכות מידע


 

פרק ד' - קורסי בחירה (14 י"ס):

- לתלמידים הלומדים במסלול ללא עבודת גמר מחקרית –  קורסי בחירה -  14 י"ס
     או
- תלמידים הלומדים במסלול עם עבודת גמר מחקרית קורסי בחירה - 8 י"ס
   (מתוכם 1 י"ס סדנת תזה) +  עבודת גמר מחקרית– 6 י"ס

 

פירוט קורסי הבחירה

קורסי בחירה בשיווק
1231.3401 Research Methods in Markets and Organizations 1 י"ס
1231.3403 תקשורת שיווקית 2 י"ס
1231.3406 שיווק תעשייתי  (B2B)  1 י"ס
1231.3412 Pricing Policy 1 י"ס
1231.3417 יצוא ושיווק בינלאומי 1 י"ס
1231.3431 חשיבה יצירתית בשיווק 1 י"ס
1231.3435 שיווק ופרסום באינטרנט 1 י"ס
1231.3441 ניהול קשרי לקוחות (CRM) 2 י"ס
1231.3450 סוגיות נבחרות באופנות (טרנדים) 1 י"ס
1231.3451 נוירו-כלכלה ונוירו שיווק 1 י"ס
1231.3454 שיווק קמעונאי 1 י"ס
1231.3929 The Meaning of Money: Incentives and Behavior Change 1 י"ס
1231.7402 קבלת החלטות, רציונליות ורגשות - פרויקט מסכם 2 י"ס

 

קורסי בחירה מהתמחויות אחרות*
1231.3635 חדשנות אסטרטגית 1 י"ס
1231.3658 תורת המשחקים למנהלים 1 י"ס
1231.3923 Green Supply Chain Management 1 י"ס
1231.3925 אחריות תאגידית 1 י"ס
1231.7602 ניתוח נתונים באסטרטגיה  - פרויקט מסכם 2 י"ס
1242.3253 נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע 1 י"ס
1242.3265 מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים 1 י"ס
1242.3266 רשתות, המונים והשוק 1 י"ס
1242.3268 ניהול שרשראות אספקה 1 י"ס
1243.3014 ניהול  בינלאומי 1 י"ס
1243.3015 ניהול צוותים בארגונים 1 י"ס
1243.3125 ניהול משא ומתן 1 י"ס
1243.3135 היבטים פסיכולוגיים בקבלת החלטות 1 י"ס

_____________________________________________________

*    ניתן לבחור את קורסי הבחירה שלעיל על פי מסלולי ידע. החלוקה איננה מחייבת והיא בגדר המלצה.
      תלמידים רשאים ללמוד קורסים בכל תמהיל שיבחרו ובלבד שיעמדו בהיקף הלימודים הנדרש. תמהיל
      הקורסים מתעדכן ומשתנה משנה לשנה.
 

שיווק מחוץ לגבולות גיאוגרפיים
1231.3417 יצוא ושיווק בינלאומי 1 י"ס
1231.3435 שיווק ופרסום באינטרנט 1 י"ס
1231.3638 ניהול אסטרטגי בינלאומי 1 י"ס
1242.3266 רשתות, המונים והשוק 1 י"ס
1243.3014 ניהול בינלאומי 1 י"ס
1243.3015 ניהול צוותים בארגונים 1 י"ס

 

שיווק ה-4P בעידן החדש
1231.3403 תקשורת שיווקית 2 י"ס
1231.3412 Pricing Policy 1 י"ס
1231.3431 חשיבה יצירתית בשיווק 2 י"ס
1231.3441 Customer Relationship Management 2 י"ס
1231.3450 סוגיות נבחרות באופנות (טרנדים) 1 י"ס
1231.3451 נוירו-כלכלה ונוירו שיווק 1 י"ס
1242.3253 נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי מידע 1 י"ס
1242.3265 מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים 1 י"ס

 

תקשורת שיווקית בעולם חברתי
1231.3403 תקשורת שיווקית 2 י"ס
1231.3435 שיווק ופרסום באנטרנט 1 י"ס
1231.3450 סוגיות נבחרות באופנות (טרנדים) 1 י"ס
1231.7402 קבלת החלטות, רציונליות ורגשות - פרויקט מסכם 2 י"ס
1242.3266 רשתות המונים והשוק 1 י"ס
1243.3135 היבטים פסיכולוגיים בקבלת החלטות 1 י"ס

 

 

צור קשר