ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע (MSc) - תשע"ו

ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע(.M.Sc)
ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע(.M.Sc)

 

 MSc in Management Sciences - Technology and Information

ראש התכנית - פרופ' גל אסטרייכר-זינגר 

מרכז שירות לסטודנט - 03-6406293  

 

 


המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ו


למערכות מידע ממוחשבות יש כיום תפקיד קריטי בהצלחה של חברות וארגונים. תכנית הלימודים בניהול טכנולוגיה ומערכות מידע נועדה להכשיר את דור העתיד של המנהלים בתחום זה, שדורש מהעוסקים בו הבנה מעמיקה של תפקיד הטכנולוגיה ומערכות המידע בארגון המודרני. 


הלימודים במסלול מורכבים מלימודי ליבה שחושפים את התלמידים לידע נרחב בעולמות הניהול, לצד לימודים מעמיקים הממוקדים בתחום הספציפי. המבנה הייחודי מקנה לבוגרי המסלול השכלה רחבה בתחום הניהול, לצד ידע פונקציונלי בתחום ההתמחות. ידע מעמיק זה מעניק לבוגרים הכרות מעמיקה עם עקרונות וכלים מקצועיים לניהול בסביבות טכנולוגיות מתקדמות – ומפתח את היכולות הדרושות לפיתוח יזמות טכנולוגית וניהול מידע בארגונים מודרניים.


תלמידים מצטיינים עם אוריינטציה מחקרית המעוניינים להתנסות בביצוע מחקר ו/או שואפים להמשיך ללימודי דוקטורט בעתיד, יכולים לבחור במסלול מחקרי ולכתוב עבודת תזה. התזה מהווה תנאי מקדים ללימודי דוקטורט בניהול טכנולוגיה ומערכות מידע (בכפוף למציאת מנחה ולאישור ראש החוג).

משקלה של עבודת גמר מחקרית (תזה) - 6 י"ס והיא מקנה פטור מקורסי בחירה בהיקף 6 י"ס וכן מכתיבת פרויקט מסכם.

המעבר למסלול המחקרי מותנה באיתור מנחה, גיבוש נושא לעבודת המחקר ובציון משוקלל של 80 ומעלה של כל קורסי החובה: "ניהול המידע בארגון", "פיתוח ושילוב מערכות ויישומים", "מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית", "ניהול פרויקטים טכנולוגיים", "פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים" ואחד משני הקורסים: "נושאים מתקדמים בכריית מידע גילוי ידע" או "מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים".

רשימת נושאי מחקר ומרצים


פרויקט מסכם

תלמידים שהתקבלו לתכנית הלימודים, משנה"ל תשע"ה ואילך, מחוייבים להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם, בהיקף 2 י"ס, במסגרת קורס בחירה ייעודי. 
 

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ה רשאים לבחור בין תכנית הלימודים החדשה לבין התכנית הישנה. המעוניינים בכך מתבקשים להעביר הצהרה פורמלית בדבר ביצוע השינוי, לרכזת הסטודנטים כרמית מרציאנו, מייל:  carmitmr@tauex.tau.ac.il
_______________________________

*  לתשומת ליבכם, ישנם קורסים הניתנים אחת לשנה (סמסטר א' או ב'). יש להרכיב מערכת לימודים מושכלת מבעוד מועד.

 

לתקנון הנחיה והגשה של הפרוייקט המסכם

 

 

מבנה התכנית ופירוט הקורסים:

 


חובת השתתפות:
בהדרכה לשימוש במאגרי מידע בספרייה
בחונכות אקדמית


 

קורסי ליבה במנהל עסקים (4 י"ס)

1231.2210 כלכלה למנהל עסקים  2 י"ס
1231.2211 מודלים סטטיסטיים במנהל עסקים 2 י"ס


 

לימודי יסוד בניהול (4 י"ס):
 

לבחירה מרשימת הקורסים להלן:

1231.2212 התנהגות ארגונית למנהל עסקים  2 י"ס
1231.2321 יסודות החשבונאות הפיננסית  2 י"ס
1231.2322 יסודות האסטרטגיה 1 י"ס
1231.2410 יסודות המימון 2 י"ס
1231.2412 מבוא ליצירת ערך  1 י"ס
1231.2413 ניהול השיווק 2 י"ס
1231.2415 אתיקה ועסקים 1 י"ס

___________________________________
*   שימו לב: הקורס "יסודות האסטרטגיה" מהווה דרישת קדם לכמה מקורסי הבחירה בתכנית, ולכן מומלץ.
    
בכל מקרה, מומלץ לתלמידים לבדוק את דרישות הקדם של קורסי הבחירה המעניינים אותם לפני
    
ההחלטה בדבר לימודי היסוד, בכדי לא להגביל או לעכב את המשך הלימודים.

**  סטודנט שקיבל פטור מאחד מקורסי הליבה/יסוד רשאי ללמוד את הקורסים הללו: "ניהול השיווק"/
     "יסודות האסטרטגיה", 2 י"ס, והקורס יוכר כקורס בחירה.

 

 

קורסי חובה בתכנית (6 י"ס):

1242.2411 ניהול המידע בארגון  1 י"ס
1242.2201 פיתוח ושילוב מערכות ויישומים  1 י"ס
1242.2203 מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית  1 י"ס
1242.3213 ניהול פרויקטים טכנולוגיים 1 י"ס
1242.3260 פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים 1 י"ס
אחד משני הקורסים:
1242.3253 נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע 1 י"ס
1242.3265 מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים 1 י"ס

 

פרויקט מסכם:

1242.7001 מישק אדם מחשב(1)(2) - פרויקט מסכם 2 י"ס
1242.7002 עסקים, נתונים ואנליטיקה  - פרויקט מסכם 2 י"ס

_______________________
1.   תלמיד שלמד בעבר את הקורס "מישק אדם מחשב" (1242.3245) מנוע מללמוד קורס זה כפרויקט.
2.   תלמיד שיבחר ללמוד את הקורס "מישק אדם מחשב" כפרויקט ילמד ולמד קורס זה בעבר נדרש
      להשלים י"ס נוסף.


קורסי בחירה (14 י"ס):

 • לתלמידים הלומדים במסלול ללא תזה –  14 י"ס
  או
 • תלמידים הלומדים במסלול עם תזה:
  קורסי בחירה – 8 י"ס
  עבודת תזה – 6 י"ס

פירוט קורסי הבחירה:

קורסי בחירה בנושא ניהול טכנולוגיה ויזמות
1231.3634 רכישת חברות היי-טק 1 י"ס
1231.3640 דיני קניין רוחני 1 י"ס
1231.3655 מימון יזמות 1 י"ס
1231.6014 השבחת חברות 2 י"ס
1231.3928 Development and Use of Patents As a Strategic Business Tool  1 י"ס
1242.2216 מידע בתהליכי קבלת החלטות 1 י"ס
1242.3254 יזמות וניהול בעולם הביו-פרמה  1 י"ס
1242.3255 יזמות היי-טק  1 י"ס
1242.3256 טכנולוגיה עתירת עיצוב 1 י"ס
1242.3267 יזמות טכנולוגית - מרעיון לביצוע 2 י"ס
1243.2103 שיטות מחקר* 2 י"ס

______________________________
*    קורס משותף  עם התנהגות ארגונית ומערכות מידע.​

קורסי בחירה בנושא ניהול משאב המידע
1242.2219 ניהול משאב המידע   1 י"ס
1242.3244 ניהול ידע 1 י"ס
1242.3252 אסטרטגיה גלובלית של ניהול טכנולוגיות מידע 1 י"ס
1242.3263 אסטרטגיה תפעולית 1 י"ס
1242.3264 ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות 1 י"ס
1242.3268 ניהול שרשראות אספקה 1 י"ס

 

קורסי בחירה בנושא אבטחת מידע וסייבר
1242.3257 אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי 1 י"ס
1242.3261 ארכיטקטורות אבטחה והגנה בעולם הסייבר 1 י"ס

 

קורסי בחירה בנושא ניהול נתונים ובינה עסקית
1242.2216 מידע בתהליכי קבלת החלטות 1 י"ס
1242.3248 גילוי ידע ורשתות נוירונים  1 י"ס
1242.3253 נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע  1 י"ס
1242.3265 מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים 1 י"ס
1242.3269 Competitive Intelligence 1 י"ס
1242.3270 מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק 1 י"ס
1242.3271 טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית 1 י"ס
1242.3272 היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים 1 י"ס

 

קורסי בחירה בנושא מסחר אלקטרוני וטכנולוגיות חברתיות
1231.3441 ניהול קשרי לקוחות 2 י"ס
1242.3241 דיני אינטרנט והגנת מידע 1 י"ס
1242.3266 רשתות, המונים והשוק 1 י"ס

 

 

 

ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע במיקוד מדעי הדאטה ואנליטיקה עסקית (MSc)

MSc in Management Sciences - Technology and Information Systems Specialization in Data Science and Business Data Analytics

 

 
ראש התכנית - ד"ר תומר גבע 

מרכז שירות לסטודנט - 03-6406293  ​

 

תכנית הלימודים בניהול טכנולוגיה ומערכות מידע במיקוד מדעי הדאטה ואנליטיקה עסקית* מיועדת לתת הכשרה אקדמית לאנשי מקצוע בתחום מבוקש זה. בעולם המקוון של היום, חברות, שווקים, וצרכנים מייצרים מיליארדי גיגה-בייט של מידע כל יום. תחום האנליטיקה של נתונים עסקיים (Business Data Analytics) עוסק בשימוש בכלי Data science לצורך הפיכת אותם כמויות גדולות של נתונים, למידע ברור ושימושי לצורך קבלת החלטות עסקיות. בין הדוגמאות הרבות לשימושיים ב Business Data Analytics ניתן למנות: חיזוי התנהגות צרכנים, התאמה אישית בהיקף נרחב של פרסומות והצעות עסקיות, מסחר אלגוריתמי בניירות ערך, זיהוי אנומליות בדו"חות כספיים, זיהוי מוקדם של מגמות דעת קהל על סמך מדיה חברתית, זיהוי מקדים של נטישת לקוחות ועובדים, ועוד.

אנשי מקצוע בתחום נדרשים ליכולות ניתוח כמותיות וכן להבנה מעמיקה של הסביבה העסקית על מנת לזהות הזדמנויות ולהבין את היישומיות של הכלים הכמותיים השונים לפתרון בעיות עסקיות. בהתאם לכך להכשרה בתוכנית הלימודים שני אלמנטים מרכזיים: א. פיתוח יכולות והיכרות עם המתודולוגיות והכלים לניתוח ושימוש בנתונים.   ב. היכרות מעמיקה עם עולם התוכן העסקי/ניהולי.

המסלול משלב לימודי מתודולוגיות וכלים של Data Science וכריית מידע, מתודולוגיות לניסויים עסקיים רחבי היקף, הכרות עם טכנולוגיות Big Data, עבודה עם שיטות מתקדמות לטיפול בנתונים, ולימודים נרחבים מעולם התוכן הניהולי.

תלמידים מצטיינים עם אוריינטציה מחקרית המעוניינים להתנסות בביצוע מחקר ו/או שואפים להמשיך ללימודי דוקטורט בעתיד יכולים לבחור במסלול מחקרי ולכתוב עבודת תזה המהווה תנאי מקדים ללימודי דוקטורט בניהול טכנולוגיה ומערכות מידע (בכפוף למציאת מנחה ולאישור ראש החוג). 

_________________________________
*  הרישום והתואר המוענק הינו תואר מלמ"ן בניהול טכנולוגיה ומערכות מידע

 

 

מבנה התכנית ופירוט הקורסים:

 

קורסי ליבה במנהל עסקים (4 י"ס)

1231.2210 כלכלה למנהל עסקים  2 י"ס
1231.2211 מודלים סטטיסטיים במנהל עסקים 2 י"ס

 

 

לימודי יסוד בניהול (4 י"ס)

לבחירה מרשימת הקורסים להלן:

1231.2212 התנהגות ארגונית למנהל עסקים 2 י"ס
1231.2321 יסודות החשבונאות הפיננסית 2 י"ס
1231.2322 יסודות האסטרטגיה 1 י"ס
1231.2410 יסודות המימון 2 י"ס
1231.2412 מבוא ליצירת ערך  1 י"ס
1231.2413 ניהול השיווק 2 י"ס
1231.2415 אתיקה ועסקים 1 י"ס

___________________________________

  שימו לב:  מומלץ לתלמידים לבדוק את דרישות הקדם של קורסי הבחירה המעניינים אותם
     לפני ההחלטה בדבר לימודי היסוד, בכדי לא להגביל או לעכב את המשך הלימודים.

 

 

קורסי חובה בתכנית (6 י"ס):

1231.2411 ניהול המידע בארגון 1 י"ס
1242.3265 מבוא ליישומי דאטה למנהל עסקים 1 י"ס
1242.3270 מבוא לטכנולוגיות נתוני ענק 1 י"ס
1242.3271 טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית 1 י"ס
1242.3272 היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים 1 י"ס
 אחד משני הקורסים:
1242.3253 נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע  1 י"ס
1242.3248 גילוי ידע ורשתות נוירונים 1 י"ס

 

 

קורסי בחירה (14 י"ס):

 • לתלמידים הלומדים במסלול ללא תזה –  14 י"ס
  או
 • תלמידים הלומדים במסלול עם תזה:
  קורסי בחירה – 8 י"ס
  עבודת תזה – 6 י"ס

פירוט קורסי הבחירה:

1242.3253 נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע  1 י"ס
1242.3248 גילוי ידע ורשתות נוירונים 1 י"ס
1242.3266 רשתות המונים והשוק 1 י"ס
1242.7002 עסקים, נתונים ואנליטיקה - פרויקט מסכם  
1231.3425 ניתוח נתונים בשיווק 1 י"ס
1231.3441 ניהול קשרי לקוחות 2 י"ס
1242.2201 פיתוח ושילוב מערכות ויישומים  1 י"ס
1242.2203 מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית 1 י"ס
1242.2216 מידע בתהליכי קבלת החלטות 1 י"ס
1242.3213 ניהול פרויקטים טכנולוגיים 1 י"ס
1242.3241 דיני אינטרנט והגנת מידע 1 י"ס
1242.3244 ניהול ידע 1 י"ס
1242.3252 אסטרטגיה גלובלית של ניהול טכנולוגיות מידע 1 י"ס
1242.3255 יזמות היי-טק 1 י"ס
1242.3257 אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי 1 י"ס
1242.3260 פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים 1 י"ס
1242.3261 ארכיטקטורות אבטחה והגנה בעולם הסייבר 1 י"ס
1242.3263 אסטרטגיה תפעולית 1 י"ס
1242.3264 ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות 1 י"ס
1242.3267 יזמות טכנולוגית - מרעיון לביצוע 2 י"ס
1242.3268 ניהול שרשראות אספקה 1 י"ס

   

צור קשר