הוכחת מיומנויות אקדמיות במתמטיקה

 

 

 

 

מועמדים  ללא רקע כמותי מתאים, יידרשו להוכיח מיומנויות אקדמיות בנושא המתמטיקה, כתנאי להתחלת לימודיהם. הוכחת הידע במתמטיקה נועדה לוודא שלתלמידי התכנית יש את הכלים הכמותיים להם יזדקקו בהמשך לימודיהם.​

 

 

 

הוכחת מיומנויות אקדמיות בנושא המתמטיקה מסתמכת על לימודים קודמים או לחילופין על בחינה ייעודית. מועמדים בעלי רקע כמותי בלימודיהם הקודמים (מוגבל לחוגי לימוד מסוימים) לא יחויבו בהוכחת ידע זה. מועמדים אלה, לרוב, יהיו בעלי תואר:

·    בעלי תואר "בוגר" בהנדסה / מדעים מדויקים (בהתאם לחוגים הנכללים בפקולטה למדעים מדויקים של אוניברסיטת תל-אביב)
·    בעלי תואר "בוגר" בכלכלה, כלכלה חקלאית, חשבונאות או בוגר חטיבה באחד מהחוגים הללו
·    בעלי תואר "בוגר" בניהול / מנהל עסקים, או מי שסיים חטיבה בניהול

 

ובתנאי שלמדו קורס הזהה בתוכנו ובהיקפו לנדרש במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ולא עברו יותר מ-8 שנים מיום סיום לימודיהם.

מתקבלים חסרי ידע מתמטי פורמאלי מוכח בלימודים קודמים יידרשו להוכיח מיומנותם באמצעות בחינה.
הבחינה תתקיים במספר מועדים לפני תחילת הלימודים.

מועדי בחינות יפורסמו בהמשך.

טופס רישום למבחן להוכחת ידע נדרש במתמטיקה 

הרחב הכל
מבנה המבחן

הבחינה תהיה מורכבת מ-3 חלקים, לפי הפירוט:

1. חלק א' - קלקולוס ואופטימיזציה במשתנה יחיד -50%.
2. חלק ב' - אופטימיזציה רבת משתנים - 40%.
3. חלק ג' - אלגברה לינארית - 10%.

 עמידה בציון "עובר" בכל אחד מהחלקים הנ"ל הינה תנאי לקבלת ציון "עובר" בבחינה.
 השימוש בחומר עזר מותר.
​ משך הבחינה כ-3 שעות.

רשימת הנושאים למבחן

חלק א' קלקולוס ואופטימיזציה במשתנה יחיד: 50%

 • מושג הפונקציה ותחום הקיום של הפונקציה
 • מושג הגבול של פונקציה. נגזרת, נוסחאות וכללי גזירה, נגזרת שניה ומשמעותה.
 • הסברת כלל לופיטל והשימוש בו.
 • נגזרת של פונקציה מורכבת.
 • חקירת פונקציה:
 • תחום הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, רציפות ונקודות אי-רציפות, מציאת נקודות
  קיצון ופיתול. עליה, ירידה, קמירות/קעירות. אסימפטוטות (אנכיות, אופקיות, משופעות.)
 • הצגה גרפית של פונקציה.
 • פתרון בעיות אופטימיזציה: בעיות מכלכלה.
 • אינטגרלים: הבנת המושג כשטח וכפעולה הופכית לנגזרת. דוגמאות לאינטגרציה של
  פונקציות פשוטות: פולינום.ex ,

חלק ב' - אופטימיזציה רבת משתנים: 40%

 • הרחבת המושג של פונקציה עם משתנה יחיד לפונקציה רבת משתנים.
 • הרחבת מושג הנגזרת: נגזרות חלקיות, ונגזרות משותפות. דוגמאות לפונקציות עם שני משתנים. קבוצה קמורה מהי? הרחבת המושג של קמירות/קעירות של פונקציות.
 • אופטימיזציה תחת אילוצים.
 • אופטימיזציה תחת אילוצי שוויון. מחירי צל ומשמעותם. שיטת כופלי לגרנג'. תנאים
  מספיקים.

חלק ג' אלגברה לינארית: 10%

 • מושג המטריצה. חיבור ומכפלת מטריצות
ביבליוגרפיה
 
 • יונתן סטופ: מתימטיקה לכלכלנים א ' ,הוצאת אקדמון (ללא הוכחות מתמטיות)
 • אנטון הווארד: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א', הוצאת האוניברסיטה הפתוחה (פרקים 1-4)
 • ענת דנון: אלגברה לינארית למנהל עסקים - פרק 4 עמודים 194-248
 • חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי" של יעקב ארז ויהודה אשכנזי
 • Hoffman and Bradley:Calculus
 • מומלץ להעזר בחוברת "מתמטיקה למנע"ס" )תרגילים עם פתרונות מלאים (הנמצאת
  ב"ספרות זולה")