קוד אתי

 

נורמות, ערכים וכללי התנהגות

מקצוענות אקדמית ולמידה

התכנית תקנה לתלמידיה ידע, השכלה אקדמית והכשרה מקצועית ראויים, במטרה להכשיר  פרופסיונאלים ברמה גבוהה. מטרה זו תמומש דרך תכנית לימודים הולמת ומאתגרת, מורים ברמה גבוהה ומתן הזדמנויות מגוונות להתנסות מעשית המאפשרת למידה, יישום הידע וצמיחה אישית. מצוינות אקדמית של הסטודנטים תבוא לידי ביטוי במחויבות ללמידה וסיוע לעמיתים בתכנית, סקרנות אקדמית ואישית

 

אחריות
סגל
התכנית ילווה את התלמידים בתהליך הלמידה ובמגוון ההתנסויות על מנת למצות את תהליך הלמידה במידה מרבית. הסטודנטים יגלו אחריות הן כלפי חבריהם בצוותי הלמידה, כלפי הארגונים בהם מתנהלת ההתנסות הלימודית, וכלפי הסגל, בית הספר והאוניברסיטה. לסטודנטים בתכנית אחריות כפולה, הכרוכה הן בתפקידם כלומדים והן בתפקידם העתידי כמומחים בפרופסיה מקצועית. לכן הערכים, העקרונות וכללי ההתנהגות אליהם הם מחויבים נגזרים הן מהאתיקה של היותם סטודנטים והן מן הקוד האתי של הפרופסיה אליה הם שואפים להשתייך (ככל שהיא ידועה לו בתקופת הלימודים). על הסטודנט להכיר היות מודע ליכולותיו האישיות, לקחת אחריות על יכולותיו לעמוד בתהליכי הלמידה, ולעדכן את הסגל במידה והוא חש כי התכנית מעמידה אותו בקשיים אישיים שהם מעבר ליכולותיו באותה עת.

 

יושרה
תהיה הקפדה על יושר אינטלקטואלי, ועל הצגת מגוון דעות במקום שזה ראוי. מנחה יימנע מלקחת על עצמו הנחייה של תלמיד שהוא מאמין שלא יוכל להביא לידי השלמתה בהצלחה. במקרים שבהם יתקיים מצב כזה לאחר תחילת תהליך ההנחיה יפנה המנחה עם הסוגיה לועדת ההוראה של התכנית למציאת פתרון הנחייה חדש. הסגל יספק משוב אפקטיבי לסטודנטים המשתתפים בלמידה ואילו הסטודנטים יעשו את המיטב כדי לעמוד בסטנדרטים גבוהים של למידה ושל כתיבת עבודות תוך שמירה על זכויות יוצרים וללא העתקות.

הגשת עבודות
סטודנט בתכנית יגיש עבודות אקדמיות בהתאם לכללים האקדמיים המקובלים ובכלל זה כללי הציטוט, הבאת דברים בשם אומרם ומתן קרדיט כראוי בעבודה אקדמית. סטודנט יחתום את שמו על עבודה שהיה שותף פעיל ומשמעותי בכתיבתה.

 

שימוש בנתונים

הצגת נתונים בעבודה המוגשת תעשה על בסיס פעולת איסוף נתונים שנעשתה ע"י הסטודנט עצמו או ע"י הצוות לו היה שותף, בהתאם להנחיות המגדירות את השיטות והכלים לאיסופם ומתוך שמירה על כללי האתיקה והחיסיון של המקורות מהם נאספו נתונים אלו.

 

 

 

חובת נוכחות
קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים בכל הקורסים. היעדרות מוצדקת משיעורים כוללת תקופת מילואים החלה במהלכו של הקורס ו\או מחלה או כוח עליון. סטודנט שיפסיד יותר משעור בתקופה  בקורס ויותר משני שעורים בקורס בסמסטר לא יהיה זכאי לציון בקורס. יש להודיע  מראש למרצה הקורס או למזכירות התוכנית על היעדרות צפויה. סטודנט היודע מראש כי לא יוכל לעמוד בתנאים אלו לפני תחילת כל תקופה או סמסטר יפנה מראש בעניין זה לועדת ההוראה של התכנית.

הגשת עבודות
סטודנט יהיה חתום על עבודה רק במידה שתרם לכתיבתה באופן משמעותי.

הנחיות מיוחדות בהקשר לפרויקט הפרקטיקום

פרויקט הפרקטיקום מתקיים בתוך ארגון ולכן לפעילות הסטודנט עשויות להיות השלכות משמעותיות עבורו. לכן, במהלך הפרקטיקום כל פעולה בארגון תעשה על בסיס הנחיה צמודה של מנחה מקצועי. לא יועבר מסמך לעיון הנועצים ללא הרשאה מראש של המנחה. כל פעולת איסוף נתונים תעשה בהתאם לתכנית שאושרה מראש.  כל שינוי במתווה העבודה עם הארגון ייעשה באישור המנחה ובתיאום עם הנועץ.

 

בירור אתי

כל סטודנט וחבר סגל מוזמן לפנות אל הנהלת התכנית ולועדת ההוראה של התכנית בכל שאלה או התלבטות אתית לפני נקיטת פעולה, ובכל מקרה של עדות ישירה להתנהגות שלדעתו איננה עונה על הדרישות שבקוד זה

 

תקנון משמעת

סטודנט בתכנית כפוף לכללי המשמעת של הפקולטה לניהול ולכללי הדין המשמעתי של אוניברסיטת תל-אביב, בכלל זה ועדות המשמעת, כללי הערעור ודיקנט הסטודנטים. סטודנט האשם במרמה בעבודה אקדמית יהיה כפוף לעונשים הנעים מכישלון בקורס ועד להשעיה או הרחקה מהתכנית. בהתאם להנחיות האוניברסיטה, באחריות הנהלת התכנית לבדוק את כל המקרים של מרמה אקדמית (ראה ידיעון האוניברסיטה.

 

.

 

 

 

צור קשר