רישום וקבלה

הפקולטה לניהול ערוכה לקבל ללימודי התואר השלישי רק מספר מצומצם של תלמידים.  מבין כל אלה אשר עומדים בתנאי הסף של התקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר, יוכלו להתקבל רק חלק מן המועמדים, כאלה שהכשרתם וכישוריהם תואמים במיוחד את נושאי המחקר העומדים במרכז עניינה של הפקולטה. המועמדים הטבעיים ביותר לעניין זה הם בוגרים מצטיינים של תכניות "מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול" (מלמ"ן) M.Sc בפקולטה לניהול, המיועדים להמשיך במחקר בתחום לימודיהם לתואר שני, ומוכרים היטב למורי התחום.  עם זאת, יש לפקולטה עניין במועמדים מצטיינים נוספים, ובהם:

 • בעלי תואר "מוסמך אוניברסיטה"  M.A/ M.Sc. עם עבודת גמר באחת מן הדיסציפלינות הרלבנטיות למנהל  עסקים
 • בוגרים מצטיינים של תכנית "מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים" (מב"ע) אשר יוכלו להפגין יכולת מחקרית.
 • בעלי תואר "מוסמך אוניברסיטה", עם עבודת גמר או ללא עבודת גמר, בשטחים קרובים, בין אם  דיסציפלינריים ובין אם מקצועיים (למשל:  הנדסה, רפואה).
 • בוגרים מצטיינים של התואר הראשון, בפקולטה לניהול או בשטח קרוב (דיסציפלינרי או מקצועי), העשויים להיות מועמדים למסלול הישיר לתלמידי מחקר.

 

 

תנאי סף להצגת מועמדות
 

1.   רשאים להגיש את מועמדותם:


את מועמדותו לתכנית הדוקטורט בפקולטה לניהול יכול להגיש תלמיד אשר סיים לימודים במדעי הניהול, במנהל עסקים, או בתחום דיסציפלינרי או מקצועי אחר הרלבנטי למנהל עסקים. מועמד רשאי להגיש בקשת קבלה ללימודי התואר השלישי רק אם הוא עומד בתנאי הסף, כפי שנקבעו בתקנון תלמידי מחקר של האוניברסיטה. להלן עיקרם של תנאי סף אלה:

 • ​​מי שקיבל את התואר "מוסמך אוניברסיטה" או "דוקטור לרפואה" בציון משוקלל של "טוב מאוד" (85) לפחות, והכין עבודת גמר שציונה הוא 85 לפחות.
 • בעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" שקיבל את התואר בציון משוקלל של "טוב מאוד" (85) לפחות, אך ללא עבודת גמר, יוכל להיות לתלמיד מחקר שלב א' רק לאחר שימלא את המטלות שיוטלו עליו ע"י הוועדה היחידתית. המטלות יכללו עבודת מחקר השקולה מבחינת היקפה ורמתה לעבודת גמר.
 • רשאי לפנות לוועדה היחידתית בבקשה להתקבל כתלמיד מחקר שלב א' על תנאי במסלול הישיר:
  • מי שקיבל את התואר "בוגר" בציון משוקלל של 90 לפחות בתכנית תלת-שנתית, או 85 לפחות בתכנית ארבע-שנתית.
  • בעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" שקיבל את התואר , וציונו המשוקלל, הן בתואר הראשון והן בתואר השני, היה לפחות 85. כמצוין בפרק 2 לעיל, עמידה בתנאי הסף של תקנון האוניברסיטה מהווה תנאי מוקדם בלבד, ואין בה כדי להבטיח קבלה לתכנית הדוקטורט של הפקולטה.

​​עבור כל אחד מהסעיפים הנ"ל נדרש לפחות 45 בחלק הכמותי של בחינת ה-GMAT.

 

2.   הגשת בקשת קבלה

סטודנט המבקש להתקבל ללימודי דוקטורט, יגיש את בקשתו למזכירות לתלמידי התואר השלישי בפקולטה. הבקשה תכלול:

 • טופס בקשת קבלה, כולל ציון תחום או תחומי ההתמחות המבוקשים בקבלה למסלול מועמד לתלמיד מחקר, תלמיד עשוי להתקבל, במקרים מתאימים, גם בטרם גיבש סופית את תחום ההתמחות המבוקש.
 • שמות של לפחות שלושה ממליצים מן האקדמיה. אם הלימודים הקודמים כוללים עבודת גמר, יהיה אחד הממליצים המנחה של התלמיד בעבודת הגמר. ניתן לציין שמות ממליצים נוספים שאינם מן האקדמיה.
 • תיעוד רשמי מלא של כל הלימודים האקדמיים הקודמים, כולל ציונים וזכאות לתארים.
 • על המועמד לצרף תוצאות של מבחן GMAT.
 • חיבור קצר (עמוד אחד) על המניעים, המטרות, והמשמעות של דוקטורט עבור המועמד.

וכן כל מידע נוסף אשר לדעת המועמד עשוי לסייע לוועדה בשיקוליה. פניה אל הממליצים תעשה ע"י המועמד אשר יקבל טופסי המלצה ממזכירות התכנית שיוחזרו במעטפות סגורות אל המזכירות. הוועדה תדון בבקשה רק לאחר קבלת מכתבי ההמלצה.

* ההרשמה מותנית באישור בכתב של אחד מחברי הסגל בפקולטה, המסכים להנחות את המועמד והרשאי להנחות תלמידי התואר השלישי (חברי סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה). במקרים מיוחדים, תהיה הוועדה היחידתית רשאית לאשר מנחה שלא התקיימו לגביו התנאים המפורטים לעיל. זאת על פי החלטת הוועדה הכלל אוניברסיטאית.

מועדי הרישום לתכנית הפקולטה לניהול:

הרישום לסמסטר א' יתקיים במהלך חודש מאי (1-31/5 בכל שנה)

הרישום לסמסטר ב' יתקיים במהלך חודש נובמבר (1-30/11 בכל שנה)

 

טופס הגשת מועמדות לתואר שלישי

 

3.   רכזי תלמידי המחקר

בכל תחום התמחות שבו יש בפקולטה תכנית לימודים לתואר מלמ"ן, מתמנה איש סגל בכיר לתפקיד רכז תלמידי המחקר בתחום ההתמחות. שמות הרכזים מספרי הטלפון והדוא"ל שלהם נמצאים תחת לשונית בעלי תפקידים.  המועמדים מוזמנים להתייעץ עם הרכזים, לפי הצורך, לפני הגשת בקשתם.

 

4.   עמדת תחום ההתמחות

תהווה שיקול מרכזי בהחלטות הקבלה של הוועדה היחידתית (ובפרט אם איש סגל המוסמך להנחות תלמידי מחקר יביע עניין להנחות מועמד מסוים). קבלת תלמידים חדשים תעשה בכפוף למספר תלמידי המחקר הפעילים בכל תחום, יחסית להיקף המנחים הפוטנציאלים באותו תחום.

כל תחום התמחות יציג לוועדה היחידתית בכל סמסטר בצורה מרוכזת את עמדת התחום באשר לבקשות הקבלה של מועמדים חדשים לתחום זה באותו סמסטר, יחד עם תמונת המצב של התלמידים והמנחים הפעילים בתחום.