מסלולי קבלה

 

קבלה למסלול הרגיל

תלמידים בעלי תואר שני בניהול עם עבודת גמר, וכן מועמדים בעלי תואר שני עם עבודת גמר בשטח בעל קירבה מיידית לנושאי הניהול, המתעתדים להמשיך בלימודי התואר השלישי בנושאים בעלי זיקה ישירה ללימודיהם הקודמים, יתקבלו ישירות למעמד של תלמידי מחקר שלב א'.

 

המסלול הישיר

רשאי לפנות לוועדה היחידתית בבקשה להתקבל כתלמיד מחקר שלב א' על תנאי במסלול הישיר מי שקיבל את התואר "בוגר" בציון משוקלל של 90 לפחות בתכנית תלת-שנתית, או 85 לפחות בתכנית ארבע-שנתית.
עמידה בתנאי הסף של תקנון האוניברסיטה מהווה תנאי מוקדם בלבד, ואין בה כדי להבטיח קבלה לתכנית הדוקטורט של הפקולטה.

 

קבלה כמועמד לתלמיד מחקר

תלמיד בעל תואר שני ללא עבודת גמר בתחום בו מיועד התלמיד לחקור. קבלתם הראשונית של מועמדים שאינם בעלי תואר שני עם עבודת גמר תהיה בדרך כלל למסלול מועמד לתלמיד מחקר. הדברים אמורים הן לגבי בעלי תואר ראשון המועמדים לקבלה למסלול הישיר, והן לגבי בעלי תואר שני ללא עבודת גמר, החייבים בהשלמת מטלות כתנאי קבלה, בהתאם לכתוב בסעיף קטן 3.1.2 לעיל. הקבלה תותנה בדרך כלל בהשלמת עבודה שקולת זה בתוך ארבעה סמסטרים מתאריך הקבלה.

 

קבלה על תנאי

תלמיד שהועדה קבעה כך את מועמדותו עד להשלמת דרישות הקבלה למסלול הרגיל. במקרים של ספק, הוועדה היחידתית עשויה להפנות מועמדים בעלי תואר שני עם עבודת גמר מאוניברסיטאות אחרות (או פקולטות אחרות באוניברסיטה) להתחיל לימודיהם בשלב הראשון באחד ממסלולי המלמ"ן לתואר שני. הוועדה תדון בכל מקרה חריג לגופו כדי לקבוע תנאי קבלה ספציפיים.