נוהל ועדה מלווה לתלמידי הדוקטורט בפקולטה לניהול

I. תאור כללי, מטרות, והנחות יסוד: 

 הנוהל ייושם בכל התכניות בפקולטה, ויחול על כל הדוקטורנטים בפקולטה, על פי ההנחיות המפורטות בחלקו השני של המסמך. 
 
תאור כללי של אופן עבודת הוועדה מול הדוקטורנט: 

הוועדה המלווה (להלן:"הוועדה")תיפגש עם הדוקטורנט כדי לבחון, לדון, לכוון, ולאשר את: 

(1) הצעת הדוקטורט  
(2) עבודת הדוקטורט 
ככל שהדבר אפשרי מבחינה אקדמית, יפרסם הדוקטורנט ב- peer-reviewed journals חלקים מעבודתו במהלך הדוקטורט. שופט חיצוני אחד (מחוץ לאוניברסיטת תל-אביב) שאינו חבר הוועדה (ואינו מקיים שיתוף פעולה מדעי עם הדוקטורנט) ייתן אף הוא חוות דעת לגבי עבודת הדוקטורט. חוות דעת זאת תינתן עד מועד ההגנה על עבודת הדוקטורט. השופט החיצוני רשאי לשמור על אנונימיות או להצטרף להגנה הסופית על העבודה.  
 
מטרות החלופה של וועדה מלווה הן: 
העשרת הדיון האקדמי של התלמיד ומנחהו עם אנשי אקדמיה נוספים בעלי רקע וגישות מגוונים. 
יצירת אחריות ומחויבות של חברי הוועדה לאיכות אקדמית גבוהה של עבודת הדוקטורט. 
ליווי צמוד של עבודת הדוקטורט ברמה הטכנית והרעיונית ע"י חברי הוועדה, ובעצם תמיכה בהנחיית הדוקטורט וחשיפת הדוקטורנט למגוון גישות ואינטראקציות אקדמיות.  
הפיכת תהליכי ההערכה של הצעת הדוקטורט ושל עבודת הדוקטורט לשקופים ופתוחים לכל גורם חיצוני, דרך מנגנון ההגנה הפומבית על ההצעה ועל העבודה.
עידוד כתיבה אקדמית ופרסום ב peer-reviewed journals ע"י הדוקטורנט, כפועל יוצא מהעבודה.
ייעול המשוב האקדמי והעמקתו, וקיצור משך הזמן של הערכת העבודה הסופית.
 
השגה של מטרות אלו תבטיח גישה רב ממדית לשאלות אקדמיות, הנחיה מגוונת, ותוצרים אקדמיים (דוקטורנטים ועבודות דוקטורט) ברמה גבוהה. 
 
בתום תקופת ניסיון של שנתיים וחצי מתחילת הנהגתו של נוהל זה תיערך בדיקה של הצלחתו האקדמית, ויוחלט אם לאשר את המשכו, לשנותו, או להפסיקו. 
   
II. נוהל וועדה מלווה לתלמידי מחקר (תואר שלישי) בפקולטה לניהול

הנוהל ייושם בכל התכניות בפקולטה, ויחול על כל הדוקטורנטים. נוהל זה יחליף את סעיפים 6-8 בתקנון תלמידי מחקר של הפקולטה לניהול בנוסחו הקיים.  
 
הגדרות  
ועדה מלווה – כהגדרתה בסעיף 1.4. להלן.  
ועדה יחידתית – ועדת תלמידי מחקר של הפקולטה לניהול.  
 
א : שלב א 
1. חובות התלמיד בשלב א' והקמת הוועדה המלווה  
1.1. עם קבלת התלמיד למסלול לימוד לתואר שלישי, או מוקדם ככל האפשר במהלך השנה הראשונה לאחר מכן, יקבע לתלמיד מנחה/ים על ידי הוועדה היחידתית. על המנחה להיות חבר סגל במסלול הרגיל, בדרגת מרצה בכיר לפחות, בתכנית בה לומד התלמיד.  
 
1.2. תלמיד שלב א' יהיה חייב לעמוד בחובות שמיעת הקורסים ובבחינת התמחות, בתוך שנתיים מתחילת לימודיו (למעט קורסים שאינם נדרשים לצורך בחינת ההתמחות אותם יש לסיים בתוך שלוש שנים). תכנית הלימודים של התלמיד תאושר על ידי המנחה.  
 
1.3. עם מינוי המנחה, כאמור בס' 1.1, ולכל המאוחר בעת כתיבת הצעת המחקר, ימליץ המנחה, בהתייעצות עם התלמיד והוועדה היחידתית, על הרכב הוועדה המלווה. המנחה יעמוד בראש הוועדה, והרכבה הסופי של הוועדה יאושר על ידי הוועדה היחידתית.  
 
1.4. הוועדה תימנה, פרט למנחה או המנחים, בין שניים לארבעה חברים. מספר החברים יקבע ע"י ראש הוועדה על פי הצורך ומגוון הנושאים בהם תעסוק עבודת המחקר. במינוי חברי הוועדה יש להבטיח כי:  
 
(א)   ככלל, חברי הוועדה יהיו חברי סגל באוניברסיטת ת"א או אוניברסיטה מחקרית אחרת בעלת מוניטין אקדמי דומה (או גבוה יותר) בארץ או בחו"ל.
(ב)   לפחות אחד מחברי הוועדה יהיה חבר סגל בהתמחות אחרת או באוניברסיטה אחרת. 
(ג)   כל חברי הוועדה יהיו בדרגת מרצה בכיר לפחות, ובמסלול תקני.  
(ד)   הוועדה היחידתית תאשר את הרכב הוועדה המלווה בהתאם לכללים הנ"ל.      
(ה)   לצורך המינוי יצהיר כל חבר ועדה (בטופס סטנדרטי) כי אינו קרוב משפחה או חבר אישי של הדוקטורנט ואין לו אינטרס לא אקדמי ביחס לעבודת הדוקטורט או לדוקטורנט. כמו כן תכלול ההצהרה התחייבות להיות שותף פעיל בעבודת הוועדה, כפי שמתחייב מהנוהל.
 
2 : נוהל אישור הצעת המחקר 
 
2.1. התלמיד יגבש עם המנחה תכנית מחקר תוך התייעצות עם כלל חברי הוועדה המלווה ויגיש את ההצעה הכתובה לוועדה. במהלך גיבוש ההצעה, ולפני פגישת הוועדה, התלמיד יבוא בדברים לפחות פעם אחת ללא נוכחות מנחה, עם כל אחד מחברי הוועדה. כל חברי הוועדה יעבירו חוות דעת כתובה ומנומקת עד למועד הבחינה.  
הוועדה המלווה תתכנס לבחון את הצעת הדוקטורט, וזאת לאחר בחינת ההתמחות. הוועדה תחליט אם: 
• שליטתו של התלמיד בנושא המחקר ובנושאים הקרובים הולמת.
• שליטתו של התלמיד בכלים מחקריים ושיטות מחקר רלוונטיות נאותה.
• תכנית המחקר המוצעת מתאימה לתואר השלישי.
• התלמיד מתאים לביצוע עבודה מחקרית ברמה הנדרשת.
לפחות שלושה מחברי הוועדה ישתתפו בבחינה זו ואם ייעדר חבר ועדה מהבחינה, הוא יעביר חוות דעת כתובה על הצעת הדוקטורט בהתאם לנקודות אלו עד למועד הבחינה.
בתום הבחינה יסכמו חברי הוועדה,במסמך מפורט ומנומק, את מסקנותיהם: 
• לאשר את המשך לימודי התלמיד ואת עבודת המחקר לפי התכנית המוצעת.
• לאשר את המשך עבודת המחקר, לאחר מילוי התנאים המבוקשים והמפורטים בחוות דעתם.
• להורות על הגשת תכנית חדשה ועריכת בחינה שנייה.
• להפסיק את לימודי התלמיד לקראת התואר השלישי במסגרת זו.

2.2. לאחר עריכת תיקונים שידרשו על ידי חברי הוועדה המלווה, מומלץ כי הדוקטורנט יציג את הצעת המחקר בסמינר מחלקתי או פורום אקדמי פתוח אחר. 
 
2.3. עם אישורה הסופי של תכנית המחקר על ידי הוועדה, יעביר הדוקטורנט עותק מתכנית המחקר לוועדה היחידתית. להצעת המחקר יצרף המנחה את חוות דעת הוועדה בדבר התאמת ההצעה לעבודת מחקר, ויסכם את אופן עבודת הוועדה עד שלב זה (הערותיה, התייחסות הדוקטורנט, והשינויים שנערכו). חברי הוועדה יחתמו על חוות דעת זו, ואם חבר הוועדה יהיה מעוניין בכך, הוא יוכל לצרף גם חוות דעת נפרדת. הוועדה היחידתית תאשר את הצעת המחקר, תוודא כי התלמיד השלים את חובותיו כאמור בס' 1.2 ו 2.2 יחד עם המלצה לאשר או לדחות סיום שלב א'. הוועדה היחידתית תבחן החומר ותחליט אם לאשר את סיום שלב א', ותעבירו לאישורה הסופי של הוועדה האוניברסיטאית.   
 
2.4. פרק הזמן המוקצב לסיום שלב א' הוא שנתיים (או שלוש במסלול הדוקטורט הישיר). במידת הצורך תאושר אורכה של עד סמסטר נוסף ע"י הוועדה היחידתית. עם סיום תהליך אישור הצעת המחקר יעבור התלמיד לשלב ב'.  

ב: שלב ב 
1. חובות תלמיד מחקר שלב ב' והערכת עבודת הדוקטורט 
1.1. המנחה והוועדה ילוו את עבודת התלמיד במהלך המחקר וכתיבת עבודת המחקר.
התלמיד יפעל בהתאם לסדרי ההנחיה שיותוו לו. 
 
1.2. כל שינוי בהרכב הוועדה יקבל את אישור הוועדה היחידתית. בעת מינוי חבר ועדה חדש יש לשמור על כללי הרכב הוועדה
כמפורט בסעיף 1.4.  

 
1.3. התלמיד יגיש לוועדה דו"ח ביניים כתוב, שמטרתו לידע את חברי הוועדה לגבי התקדמותה של העבודה או הבעיות שעלו במהלך ביצועה. דו"ח זה יוגש לא יאוחר משנה לאחר אישור ההצעה. הוועדה תאשר את הדו"ח ותעבירו לוועדה היחידתית. בנוסף, לפי בקשת מי מחברי הוועדה, יתקיים דיון לגבי התקדמות המחקר, והוועדה תעביר דו"ח המפרט מסקנותיה והשינויים המומלצים. חברי הוועדה מוזמנים להעלות הסתייגויות או דרכי פעולה חלופיות מוקדם ככל האפשר. היה והוועדה תהיה חלוקה לגבי התאמתה ואיכותה של עבודת המחקר ולא תוכל להגיע להסכמות על שינויים המקובלים על כל חבריה, יובאו חילוקי דעות
אלה לדיון בוועדה היחידתית. הוועדה היחידתית תחליט כיצד לנהוג בכל מקרה ומקרה. ללאקשר לדו"ח הביניים הנ"ל, יקוים נוהל מעקב שנתי בכל תכנית, ובו גם יאשר מנחה הדוקטורט את המשכה התקין של העבודה. עותק מדו"ח זה יועבר גם לכל חברי הוועדה. מומלץ לכנס את הוועדה אחת לשנה על מנת לאשר את דוחות ההתקדמות. כמו כן, בעת אישור הדוח האחרון תאשר הוועדה את העבודה.  
 
1.4. על התלמיד להגיש את עבודת המחקר תוך חמש שנים מהמועד בו התקבל כתלמיד שלב א'. כל חריגה מפרק זמן זה טעונה אישור של הוועדה היחידתית. משך הזמן המינימלי להגשת עבודת המחקר הוא שנה אחת מיום אישור תכנית המחקר, אלא אם כן המליצה הוועדה היחידתית על הגשה תוך פרק זמן קצר יותר והמלצה זו אושרה על ידי הוועדה האוניברסיטאית.  
 
1.5. בהתאם להתקדמות המחקר והתפתחותו וליעדים שנקבעו מראש, תגדיר הוועדה לדוקטורנט מתי הוא רשאי לסיים את עבודתו. הוועדה תוכל להמליץ על מועד הגשת עבודת המחקר כבר לאחר הגשת דו"ח הביניים, אך לא מאוחר יותר מחמש שנים מתחילת הדוקטורט. 
 
1.6. עבודת המחקר תכתב בשפה העברית או האנגלית. העבודה תכלול תקציר בשפה העברית ובשפה האנגלית בהיקף של עד 5 אחוזים מהיקף העבודה.   
 
1.7. עם סיום כתיבת עבודת המחקר ובאישור המנחה, תוגש העבודה לכל חברי הוועדה המלווה ויקבע מועד בו יציג  הדוקטורנט על עבודתו (להלן הגנה)ויגן עליה. ככלל, ראש הוועדה יקבל אישור בכתב לפני מועד ההגנה כי כל חברי הוועדה קראו את הנוסח הסופי של העבודה, מאשרים את סיום הפרק המחקרי, ומעריכים כי העבודה ראויה לשמש באופן עקרוני (לאחר תיקונים ושינויים נדרשים) כעבודת דוקטורט. בנוסף תישלח העבודה ע"י הוועדה היחידתית לשופט חיצוני אחד (חיצוני לאוניברסיטה, לפי הנוהל האוניברסיטאי לוועדה מלווה) שלא היה מעורב בתהליך ההנחיה. השופט ישמור על אנונימיות ויגיש את הערכתו בכתב לוועדה היחידתית עד למועד ההגנה. מאידך, יוזמן השופט גם לקחת חלק בהגנה אם יביע את נכונותו. השופט יקבל התראה מראש על משלוח העבודה ועל תאריך ההגנה, ויאשר את יכולתו לעמוד בלוח הזמנים. הערות השופט החיצוני תועברנה לתלמיד ולמנחה לפני ההגנה, והתלמיד והוועדה יתייחסו אליהן במהלך ההגנה. 
מודגש שנוהל עבודתו של השופט החיצוני זהה לנוהל האוניברסיטאי בו נשמר חסיונו של השופט, והוא מעביר את הערכתו לוועדה היחידתית ובודק שוב את העבודה במידת הצורך.
 
א.   בהגנה יהיו נוכחים כל חברי הוועדה או לפחות שניים מחברי הוועדה בנוסף למנחה/מנחים (חבר אשר לא יהיה נוכח יעביר דו"ח כתוב לראש הוועדה). הודעה על מועד ההגנה תימסר לוועדה היחידתית שתוכל גם לשלוח משקיף מטעמה. לאחר הצגת המחקר יסכמו חברי הוועדה את מסקנותיהם: 

• לאשר את העבודה כפי שהוצגה ונכתבה.
• להורות על עריכת מחקר נוסף או תיקונים בכתיבת העבודה אשר לא יחייבו הגשה נוספת אלא אישור המנחה בלבד.
• לקיים בחינה שנייה לאחר שיפור העבודה.
• להפסיק את לימודי התלמיד ללא מתן תואר שלישי.

ב.   לאחר עריכת תיקונים שיידרשו על ידי חברי הוועדה, תאשר הוועדה את עבודת הדוקטורט ע"י חתימה אישית של כל אחד מחבריה על דף שייכלל בראשית העבודה ויבהיר את עמידת העבודה בקריטריונים אקדמיים המצדיקים תואר דוקטור. חבר וועדה אשר לא יהיה נוכח בהגנה יעביר הערכה כתובה של העבודה לראש הוועדה עד למועד ההגנה ויחתום אף הוא על האישור הסופי לאחר אישור התיקונים. 

ג.   ראש הוועדה יעביר עותק מעבודת המחקר לוועדה היחידתית. ראש הוועדה יצרף לעבודה סיכום של התייחסות הוועדה לעבודה עצמה, להגנה, ולשינויים שנערכ בהתאם להתייחסויות של הוועדה המלווה. סיכום זה יאושר כאמור בחתימה ע"י כל חברי הוועדה.

ד.   כל התיקונים שנדרשו על ידי השופטים (חיצוניים ופנימיים) ישולבו בעבודה לפני ההגנה על התיזה. כל השופטים יגישו חוות דעת כתובות. כמו כן, במידה והשופט מבקש תיקונים שאינם תיקונים קלים (מהותיים, כתיבה מחדש) יש לקבל את אישורו על העבודה המתוקנת עד למועד ההגנה (במקרה זה אין להסתפק באישור יו"ר הוועדה המלווה). ההגנה על העבודה לא תתקיים לפני שכל השופטים אישרו את העבודה.

ה.   הוועדה היחידתית תחליט אם לאשר את העבודה לאחר שתבחן את סיכומי הוועדה והשופט החיצוני, ותעביר את העבודה לאישור הוועדה האוניברסיטאית.

ו.   לאחר אישור העבודה ע"י הוועדה היחידתית תוצג העבודה ע"י הדוקטורנט בסמינר מחלקתי או בכל פורום אחר שייקבע (אם כבר הוצגה העבודה בפרהסיה, אין חובה להציגה שוב). הודעה על הצגה זאת תישלח לכלל הסגל ולכלל תלמידי המחקר בפקולטה.