התנהגות ארגונית

  • מידע כללי
  • רשימת החוקרים
  • הליך הקבלה
  • תנאי הקבלה

התנהגות הארגונית היא תחום אינטרדיסציפלינרי המשלב תכנים ושיטות מחקר מפסיכולוגיה וסוציולוגיה, הרלבנטיים לתפקוד של אנשים, צוותים וארגונים בעולם העבודה המודרני.

ברמת המיקרו מתמקד התחום בחקר התנהגויות, עמדות ורגשות של יחידים ושל קבוצות בארגונים על מנת להבין את יחסי הגומלין בינם לבין הארגונים שבתוכם הם מתפקדים.  

ברמת המאקרו עוסק התחום בתהליכי היווצרות, קיום, שינוי ודעיכה של ארגונים, כמו כן עוסק התחום בניתוח מאפיינים של ארגונים כגון, מבנה, תרבות ויכולת התמודדות עם הסביבה.  תכנית הדוקטורט בהתנהגות ארגונית כוללת שני מסלולי לימוד: מסלול רגיל לבעלי תואר שני ומסלול ישיר לדוקטורט לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר ראשון.

 

מטרת התכנית הנה להכשיר חוקרים ברמה גבוהה, אשר יעסקו במחקר ובהוראה בתחום ההתנהגות הארגונית באוניברסיטאות מחקר בארץ ובחו"ל. בתכנית הדוקטורט מתמקד הסטודנט במחקר אקדמי מעמיק, תוך שימת דגש על היכרות עם שיטות מחקר מגוונות, שליטה בנושאי המחקר ויכולת חשיבה אקדמית.